Dato: 23. december 1857
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 407. Fra Henriette Wulff.

Kjbenhavn Lille Juleaften 1857.

Min kjre gode Andersen!

Julen er alt begyndt for mig, siden jeg denne Morgenstund modtog Deres venlige Julehilsner fra Basns! Tak for alle gode nsker, tak for alt trofast Venskab i de mange Aar. Julen er kommet, og Julen er gaaet! Det er jo den helligste, gladeste Tid for os Mennesker! Og jo mere vi med vore Tanker lever ind i Evigheden hvortil vi Alle stunder, desto gladere og helligere bliver den for os! Dette er den anden Juul uden min elskede Broder hos mig; jeg synes den er endnu alvorligere end den Frste; og stemmer mig til mere Lngsel; mon det vil blive saaledes ved med hvr Juul jeg har her tilbage? Til jeg med ham skal fejre den i Himrnerige, ved Guds Naade! De maae ikke troe mig bedrvet, min kjre Ven, jeg er jo kun alvorlig ved den besynderlige Alvor der er ved dette Liv, vi her kjende; Glden kommer desto strre og skjnnere engang!

I Tankerne kan jeg nu see Dem betragtende Havet De har saa nr Dem, det er vist dejligt i Dag, efter den Storm i Nat, og rejser sine hvide Hoveder i Vejret, ja af alt Herligt og Skjndt i Naturen er dog Havet det Allermrkeligste; jeg nsker De kjendte det som jeg, i dets tusinde forskjellige Stemninger, ligefra Orkanen, til det ligger spejlklart i en Maaneklar tropisk Nat, og dog altid trkkende sin Aande dybt med de lange Dynninger, Atlanterhavet kan for mig, ikke sammenlignes med noget andet paa Jorden; thi Missisippi, Niagara, Alperne og Cordillierer3520) - Alt er Brneleeg mod Oceanet! Ja De maae lre at kjende det! - De siger at den eene Dag glider let hen i den Anden for Dem, uden Begivenheder; det er det Allerbedste, naar det ydre Liv saaledes lader os i Roe, vi leve da langt mere udelukkende for det Indre!

Medens De var hos Ingemanns saae De vel neppe hans Portrait af Fru Jerichau,3521) hun var vel rejst fr De kom der. Det er et gandske herligt Billede fuldt af Liv og Aand, malet med en kraftig Pensel og af den ypperligste Colorit.

Ligheden kan jeg ikke dmme om, da jeg i saa mange Aar ikke har seet ham. Deres i Kobberstik har jeg ikke seet endnu, ej heller Folkekalenderen.

Fra Amerika havde jeg et kjrligt Brev i Gaar fra Springs, der har ventet mig siden September, og da det Dampskib, jeg skulde komme med, har to Gange lidt Havarie, og slet ikke [er] ankommen til Ny York, ere de jo urolige for mig, de kjre Mennesker; de have waited, watched, and wondered - at jeg ikke kom, men med Guds Hjelp skal det blive til Alvor nste Aar. - I det De skriver at De har gjordt Udklipninger af Dukker til Juletret, kan jeg ikke beskrive Dem den underlige Flelse af Lngsel efter den Tid, langt langt tilbage, da De for os som nsten

Brn, tilsammen, ogsaa klippede for os paa Akademiet, - De

har endnu saa Meget tilbage fra den Tid, - og hvor forandret fler jeg mig selv; det er slet ikke den Samme, jeg forekommer mig en heel Anden, og Alt om mig hvor besynderligt!

Vore Veje her, hvor ere ikke de forskjellige! Det har vist interesseret Dem meget at see den tydske Bog, der er sendt Dem; til hvad Resultat mon den Mand er kommet? Det skal more mig at tale med Dem om den. - Da jeg er meget strkt forkjlet, og ikke kan forlade mit Vrelse, vil min Juleaften blive tilbragt heroppe allene, - dog allene er jeg ikke, thi den kjrlige Errindring vil jo fremmane de Elskede der ikke mere er her, og jeg vil gjerne tilbringe den Aften gandske stille. Egentlig maatte jeg ikke staae op i Dag; men jeg maatte dog endelig skrive Dem til, min kjre tro broderlige Andersen, og nske Dem en gldelig, lykkelig Juul! Gud velsigne Dem!

Sster Ida hilser Dem allervenligst; fra Henny har vi herlige romerske Efterretninger, han nyder ungdomsfrisk og med aaben Sands alle Rom's Underfulheder og Skjnheder! Gid nu alle Julens bedste Glder maa vre Deres - og tnk venligen paa

Deres ssterlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost