Dato: 17. januar 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas Munch
Sprog: dansk.

Kjre Hr. Munch.

Kjbenhavn 17 Jan. 58.

Allerede nrved fjorten Dage fr Jul tog jeg ud paa Landet og blev der ind i det nye Aar, ved Afreisen netop modtog jeg Deres Lord W. Russell, sendt fra Dem selv, hvilket jeg taknemligt paaskjnner, det er saa venligt af Dem saaledes at erindre mig. Paa Basns ved Store Belt, hvor jeg, opholdt mig den lngste Tid, lste jeg Deres Bog to Gange, frst for mig selv og derpaa for en strre Kreds, der, som jeg, flte sig varm og henrevet derved; det er en herlig gribende Digtning og skjnnest finder jeg er Lady Rachel, jeg er nrved at stte denne Tragedie over Salomon de Caus, og skulde allerede fra Basns have skrevet Dem til og ret takket Dem for den aandelige Glde De har beredet mig og saa Mange, men jeg var i Stemning paa Landet til selv at digte og skrev der ikke frre end fire nye Eventyr, hvoraf de to vistnok hre til mine allerbedste og i denne Skriven udsatte jeg al Brev-Skrivning til jeg igjen kom her til Byen. I Ugens Lb har jeg atter vret et Par Dage borte og finder ved min Hjemkomst Deres Brev, som dog ikke er blevet gammelt og jeg vil ieblikkelig efter Deres nske besvare samme. - - - [om Boghandler Richard Bentley og Mary Howitt, Forlgger og Overstter. Oversttelse af L. R. R. der er paa Vers, kan han ikke anbefale, han kan kun anbefale] Mary Howitt, der skriver ganske smukke Digte, men hun og jeg ere ikke Venner, hun blev vred paa mig, da jeg selv lod besrge en Oversttelse af de to Baronesser og har i sin Literature and Romance of Northern Europa meget skaansells angrebet mig og udtalt en Dom om mig som Digter, ganske modsat den hun gav, da hun oversatte mig; hun skriver imidlertid smukt Engelsk, men forstaar ikke ret hvad hun overstter - - - [Han tilbyder med Glde at vre M. behjlpelig med Forlggere i Tyskland]. - Gjerne kom jeg i Sommer op til Norge og behageligt vilde det vre for mig i Deres Selskab at besge Trondhjem, men allerede har jeg aftalt og bestemt med en ung Ven at besge Schweitz, og derhen tager jeg midt i Juni; fr nste Aar kommer jeg saaledes ikke Nord paa, om Gud saa vil forunde mig det.

Fra Ingemann og hans Kone har jeg Hilsener til Dem jeg var ved Juletid ogsaa der, og talte om, at jeg snart sendte Dem Brev. De to kjre Mennesker ere saa velsignet unge i Sindet, det er en Forfriskning at vre i deres hyggelige Hjem. Naar i Vaaren mine nye Eventyr bliver trykt, skal jeg strax tillade mig at sende Dem samme. Tilgiv den Hurtighed hvormed dette Brev er skrevet, men jeg har netop i disse Dage, efter megen Omflakken, en heel Deel at tage vare. Vr inderlig takket for Deres Venskab for mig og bevar i hjertelig Erindring, Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjbenhavn 17 Januar 1858.

Kjre Hr. Munch.

Allerede henved fjorten Dage fr Juul tog jeg ud paa Landet og blev der ind i det nye Aar, ved Afreisen netop modtog jeg Deres "Lord William Russell, sendt fra Dem selv, hvilket jeg taknemligt paaskjnner, det er saa venligt af Dem saaledes at erindre mig. Paa "Basns" ved store Belt, hvor jeg opholdt mig den lngste Tid lste jeg Deres Bog to Gange, frst for mig selv og derpaa for en strre Kreds, der, som jeg, flte sig varm og henrevet derved; det er en herlig gribende Digtning og skjnnest finder jeg er Lady Rachel, jeg er nrved at stte denne Tragedie over "Salomon de Caus", og skulde allerede fra Basns have skrevet Dem til og ret takket Dem for den aandelige Glde De har beredet mig og saa Mange, men jeg var i Stemning paa Landet til selv at digte og skrev der ikke frre end fire nye Eventyr, hvoraf de to vistnok hre til mine allerbedste og i denne Skriven udsatte jeg al Brev-Skrivning til jeg igjen kom her til Byen. I Ugens Lb har jeg atter vret et Par Dage borte og finder ved min Hjemkomst Deres Brev, som dog ikke er blevet gammelt og jeg vil ieblikkelig efter Deres nske besvare samme. - Min Boghandler i London, Richard Bentley (New Burlington Street) blev jeg bekjendt med da Mary Howitt for ham havde oversat Romanen Improvisatoren, der gik srdeles godt af; hun oversatte endnu et Par af mine Bger og Bentley vedblev at vre Forlgger, hans Perswonlige Bekjendtskab gjorde jeg frst da jeg 1847 besgte London, een af mine engelske Venner talte med Bentley om hvorledes jeg aldeles intet havde ved mine Skrifters Udgivelse i Engeland, og nu blev han og jeg enige om at jeg lod besrge en Oversttelse og denne da hos ham kom ud samtidig med Originalen, derved fik jeg et Slags Honorar. Enegelnderen hr Lohmayer i Kjbenhavn oversatte "De to Baronesser", ligesom ogsaa "I Sverrig", nu begyndte han senere at gjengive "At vre eller ikke vre"; men efter at Bentley havde modtaget nogle Ark erklrede han Oversttelsen for ubrugelig; mod de tidligere Gjengivelser yttredes en heel Deel og Bently besrger nu selv ved en engelsk Dame eni kke ganske god Oversttelse og betalte hende dderfor, jeg fik et lille Honorar kun. De mange Andre Oversttelse af mine Skrifter, i Engeland og Amerika, har jeg ikke noget med at gjre!, De vil altsaa see, at jeg ikke tr anbefale Dem Hr Lohmayer, og allermindst her hvor det er Vers. Den eneste af de Ovennvnte, der kan gjengive disse er Mary Howitt, der skriver ganske smukke Digte, men hun og jeg ere ikke Venner, hun blev vred paa mig da jeg selv lod besrge en Oversttelse af de to Baronesser og har i sin Literature and Romance of Northern Europa, meget skansells angrebet mig og udtalt en Dom om mig som Digter, ganske modsat den hun gav, da hun oversatte mmig; hun skriver imidlertid smukt Engelsk, men forstaaer ikke ret hvad hun overstter, noget Frken Bremer, hvis Vrker hun har gjengivet, klager meget over. Imidlertid bliver Mary Howitt den som maaskee bedst ved sine literaire Forbindelser og Bekjendtskab med Theaterdirecteurer kunde bringe et fremmet Arbeide paa Scenen. Jeg har ikke et eneste Bekjendtskab der. Haymarket-Theater, eller Prince-Theater, hvilket sidste bestyres af Kean, ere vistnok de Skuepladse hvor et Arbeide som Lord William Russel skulde opfres. Med Hensyn til en Forlgger, da troer jeg ikke at det nytter at henvende sig til Bentley, der, saavidt jeg veed, aldrig har forlagt dramatiske Arbeider, jeg veed saaledes ikke at give nogen gavnlig Beksed, hvad Engeland angaaer, men tnker De ikke paa at faae Deres Arbeide frem i Tydskland? Der vil jeg maaskee kunde vre Dem til nogen Tjeneste. En smuk tydsk Oversttelse vil De, for et vistnok ikke stort Honorar kunde erholde, maaskee i Norge selv; ellers er her en ung Mand i Kjbenhavn, der fortrffeligt har oversat Paludan Mllers Digtning "Venus", han vil vist gjengive Deres Tragedie, smukt og forstaaet; trykt "som Manuskcript", vilde den kunde sendes til de fleste strre Theatre i Tydskland og jeg synes, ja er forvisset om, at den vil og maa tiltale; kan jeg vre Dem behjlpelig skal jeg med glde, ligesom ogsaa i Engeland, kan De kun sige mig hvad De nsker jeg skulde gjre! - Gjerne kom jeg i Sommer op til Norge og behageligt vilde det vre for mig i Deres Selskab at besge Trondhjem, men allerede har jeg aftalt og bestemt med en ung Ven at besge Schweitz, og derhen tager jeg midt i Juni; fr nste Aar, kommer jeg saaledes ikke Nord paa, om Gud saa vil forunde mig det. -

Fra Ingemann og hans Kone har jeg Hilsener til Dem jeg var ved Juletid ogsaa der, og talte om, at jeg snart sendte Dem Brev! De to kjre Mennesker ere saa velsignet unge i Sindet, det er en Forfriskning at vre i deres hyggelige Hjem. Naar i Vaaren mine nye Eventyr blive trykte, skal jeg strax tillade mig at sende Dem samme. Tilgiv den Hurtighed hvormed dette Brev er skrevet, men jeg har netop i disse Dage, efter megen Omflakken, en heel Deel at tage vare. Vr inderlig takket for Deres Venskab for mig og bevar i hjertelig Erindring, Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm