Dato: 15. marts 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Andreas Munch
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 15 Marts 1858

Kjre Hr. Munch!

Intet kan undskylde mig bedre, at jeg ikke har skrevet tidligere, end netop Sandheden, jeg har i den sidste Tid vret saa opfyldt af Digtninger der maatte bringes paa Papiret, at jeg ganske har levet hen heri; nu kom her til at jeg vidste at Lieutenant Jurs skrev til Dem om hvad jeg egentligt vilde skrive, og den Beskeed De maatte have om Lord William Russels Opfrelse paa tydske Theatre, vilde vre betids nok naar De havde Dramaet oversat. Saa snart jeg hrte at en Oversttelse var under Pressen, ja endogsaa lige ved at udkomme, gik jeg strax til ham derom for at han ikke skulde tage fat, fr De begge kjendte den nye Gjengivelse, denne maa nu vre kommet i Deres Hnder og De vil see hvorvidt samme er brugbar eller en ny fornden. Den tydske Bog er nu i Boghandelen og ikke Deres Eiendom; det er ikke saa heldig for den Vei jeg havde troet De skulde gaae. Jeg nskede at De selv havde ladet Stykket overstte, og fr det kom i Boghandelen, sendt det til de forskjellige Theatres Intendant, saaledes f. Ex til Berlin, Hamburg, Mnchen, Stuttgart. Dersom den tydske Forlgger vilde have Bogen tidligere ud, da maatte der paa frste eller sidste Blad, af Dem selv, vre anmldt: at med Hensyn til Opfrelse havde man at aftale det med Dem. Dette siger jeg her for en anden Gangs Skyld. Den tydske Oversttelse af Lord William Russell kjender jeg ikke; Overstteren er nok en formuende Mand, Holstener af Fdsel og eier en Plantage paa een af vore vestindiske er; han har rimeligviis nu skrevet Dem til og sendt et Exemplar; har han talt om at faae det paa den tydske Scene, han vil kunde gjre det, troer jeg, uden at sprge om Deres Tilladelse, da Enhver har Lov at overstte i et andet Sprog et Vrk der ikke udtrykkeligt medbringer en hindrende Erklring. Dersom nu Overstteren ikke vil gjre Brug af Oversttelsen for Theatrene, men overlader Dem hvad der mueligviis kan komme ud af et saadant Arangement, da vil jeg raade at De, udenvidere, til de forskjellige tydske Theatre jeg her har nvnet, sendte Exemplaret til Intendanten med nske om Opfrelse, (naturligvis, dersom De synes om Gjengivelsen). Jeg kommer i Sommer til Dresden og Weimar, begge de to Steder skal jeg paa det Bedste tale med Vedkommende. -

Ved et tilkommende nyt Arbeide, i Vers eller Prosa, Drama eller Fortlling, vilde jeg, i Deres Sted, indlade mig med Lieutenant Jurs og faae den tydske Oversttelse ud samtidig med den norske Original, det er den eneste visse Maade at faae lidt ud af det.

Mine nye Eventyr og Historier, der udkom her i Kjbenhavn den 2den Marts i 2000 Exemplarer, har jeg den Glde med, at vi allerede den 12 Marts igjen har maattet begynde paa i et nyt Oplag ogsaa 2000 Exemplarer. Naar Sen er aaben, skal Bogen flyve til Dem. Andet Hefte ligger alt i Manuskript, jeg tnker at lade det komme ud sidst i Mai! -

Og nu lev hjertelig vel! bevar mig venlig i Erindring.

med sand Hengivenhed.

og Venskab

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm