Dato: 1. august 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

303. Til E. Collin.

Maxen 1 August 1858.

Kjre Ven!

Forleden Aften da jeg modtog Deres kjre Brev, det jeg slet ikke ventede, sad jeg just meget forstemt og det gjorde mig godt at De saa venligt huskede mig, thi det synes nsten iaar, som om alle Venner, i det mindste, i Brevskrivning, havde glemt mig. Jeg var lidende, trngte til at udtale mig, og skrev strax et meget langt Brev til Dem, lettede mit Sind derved, men da jeg om Morgenen kom med min Skrivelse, var Postbudet afsted, og eet heelt Dgn vilde gaae fr Brevet kunde afsendes, da havde jeg vundet lidt mere Ro og'ndash;jeg afsendte ikke Brevet, der kun var en Afspeiling af et fortrykt lidende Sind, og'ndash;det var ganske fornuftigt, nu har Sindet igjen lftet sig, maaskee vi engang taler om det Skrevne, der kun omslutter mit eget Humeur, Stemninger og Tilstande, altsaa er ganske forbigaaende. Dette siger jeg imidlertid for at De kan vide hvorfor flere Dage er gaaet hen fr De faaer min Tak fordi De skrev. De vedlagte Breve vare, med Undtagelse af eet fra Storhertugen af Weimar, ikke af nogen Betydenhed, det ene var et almindeligt Tiggerbrev, det andet vistnok fra en gal Mand eller Kone, uden Underskrift, aldeles Vrvl!–Nu har De da Deres Kone og Datter hjemme og begge, haaber jeg, ere friske og ved godt Humeur, hils dem ret hjerteligt og ligesaa min unge Ven Jonas! Fru Serre beder mig hilse Dem selv; her har, den 28de Julii, Serres Fdselsdag, vret stor Festlighed, mange Mennesker og mellem disse blev indfrt Digteren Welhaven fra Norge, der ikke ret har behaget; her kom ogsaa Besg af den forrige Minister Raaslw med Frue, som i Sommer boe i Schandau, de kom her ved383 en nr Slgtning'ndash;Frken eller Fru Wolffhagen! Harald synes at vre tilfreds med Opholdet i Maxen, hvor man gjr Alt for at stte Livlighed i ham, den384 der vistnok er inde i ham, thi livligere Drmmer om Natten har jeg aldrig kjendt, han taler da i eet Vk hit og lydeligt, saa at jeg vaagner fem, sex Gange og i den senere Tid taler han Tydsk i svne. De sidste Dage har han srdeles taget sig op i Conversation, isr med enkelte Damer; jeg troer at Opholdet ude begynder lidt at virke, men det vil jo snart igjen hjemme, forviskes. Her er meget koldt, sdvanlig kun 8 Grader om Morgenen, jeg gaaer hver Dag i Vinterti. Maxen veed De ligger meget hit, lige med Knigstein. Fra Wiedemann, min Boghandler i Leipzig har jeg Manuskriptet til mine sidste Eventyr, disse ere desvrre daarligt gjengivne, jeg har gjennemskrevet dem med Bemrkning; Fru Rencks Oversttelse mener De vist kan da bedre bruges, men alle dannede Tydskere, der kjende samme, sige, at den er ubrugelig, det er som om hun kunde Dansk, men ikke Tydsk, det er slet ikke forstaaeligt, hun har Ord, som Ingen, uden maaskee i Holsteen, bruge.–Frken Wulff er, tnk Dem, i dette ieblik i Eisenach, bliver der i Hotel Weitenkranz en ubestemt Tid, ene og alene; jeg gaaer ikke derhen, da maatte jeg til Storhertugen, og det gaaer Harald heller ikke ind paa. Hans Moder har jeg skrevet fire Breve til, ham har jeg, med Gjenvordigheder, bragt til at skrive eet, nu har jeg opgivet det Umuelige, og saaledes savner hun nu, da jeg har saa mange at skrive til, lnge Brev. Harald er imidlertid i bedste Velgaaende, det vil vre hende nok at vide; omtrent 12'ndash;14, August tnker jeg hun seer ham, i dog det kan jeg ikke paa Dag og Dato opgive, men jeg veed fra hende selv hun nsker at vide det. Deres Fader har jeg, naturligviis, skrevet til men paa hele denne Reise intet Brev modtaget fra ham igjen. De frste otte Dage endnu kunne Breve til mig, gaae her til Dresden poste restante, midt i Maaneden, om Gud vil, er jeg i Danmark og den frste September i Kjbenhavn, der tnker jeg at nye Eventyr sttes paa Papiret, hvilke veed jeg ikke, men uagtet denne Sommer Udflugt slet ikke har vret nogen Forfriskelse og Oplivelsens Bad, snarere har trykt mig sammen, tnker jeg dog der kommer noget Nyt og Godt. Harald hilser Dem, Deres Kone og Brn, han spiller i dette ieblik Billard nede i Billardstuen; Regnen skyller ned, der er ikke Udsigt i Dag, ligesom igaar, til at komme udenfor en Dr.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

E. S

Hils Etatsraad Drewsen men tilfi i Anledning af et Brev Harald i dette ieblik modtog fra ham, at jeg har skrevet hele 7 Breve i 6 Uger, til det Collinske Huus.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost