Dato: 24. september 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch, Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 437. Fra H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

Basns ved Skjelskjr den 24 Sep 1858

Min kjre Veninde!

Den 13 August skrev jeg Dem til fra Dresden, hvor jeg da paa fjerde Uge var syg af Bylder under Armene; jeg leed meget, lngtes srdeles efter at komme hjem og det havde, under de Omstndigheder blevet mig en Qval at reise til Eisenach, end sige med Diligense til Liebenstein; den unge Drevsen havde jeg lovet at fre hjem over Berlin, men ogsaa det maatte opgives; da jeg ikke vilde blive i Dresden hos Serres, men snarest hjem, maatte jeg gjre Reisen i smaa Partier, een Dag fra Dresden til Leipzig, en anden Dag til Kthen,3628) da til Braunsehveig, saa til Altona og da i een Dag til Flensborg, jeg naaede derfra Fyen og maatte paa Glorup endnu tre Dage ligge paa Sophaen, med Omslag, men her skrev jeg dog strax til Dem et Brev som afsendtes den 26 August,3629) det gik til Liebenstein, men jeg frygter at det er blevet der da De vistnok ved dets Ankomst var afreist. Jeg vidste Intet om Dem; i Flensborg spurgte jeg forgjves efter Brev, der var Intet, jeg troede at De var vred fordi jeg ikke kom til Liebenstein og saaledes som mit Befindende var havde det med bedste Villie ikke vret mig mueligt at komme. Fra Glorup tog jeg den 28 August til Sor, hvor Ingemanns ventede mig, men da jeg om Aftenen kom fandt jeg Ingemann i Taarer, hele Huset bedrvet, Fru Ingemann var meget syg,3630) Lgen betroede mig at han frygtede at det var Tarm-Slyngninger, det vilde, i Natten som kom, vise sig om hun levede eller dde, jeg bestemte at reise bort nste Morgen. Det var en lang svnls Nat, ved hver Lyd jeg fornam troede jeg at nu var det et Dds ieblik nede under mig; tidlig stod jeg op, gik fra Stue til Stue, Pigen var gaaet til Lgen, Ingemann sov og laae bleg og lignende et Liig; imidlertid hrte jeg snart at der denne Nat var skeet Forandring til det Bedre, men jeg reiste samme Morgen til Kjbenhavn hvor jeg saaledes indtraf den 29 August; man ventede mig ikke i min Bopl, der var Reengjren, jeg maatte da tage ind i Hotel Phnix og blive der et Par Dage,3631) saa at De seer at Hjemreise og Hjemkomst ikke var den nskeligste. Fra Dem min kjre trofaste Veninde kom intet Brev, De havde, jeg forstaaer ikke hvor De er faldet derpaa, sendt Deres Brev til mig til Silkeborg, hvor hen jeg ikke tnkte at reise og som, da De dog vidste mig syg, mindst, synes mig kunde, vente jeg tog hen; men rigtig lidende har De ikke forestilt Dem at jeg var. - For nogle Dage siden, netop i det jeg tnkte at tage fra Kjbenhavn herud til Basns, kom Deres Brev fra Silkeborg hvor det var blevet, i det man af dette Brevs Tilsendelse sluttede at jeg vidst var i Farvandet; endelig fik jeg det:3632) Tak derfor! jeg havde lovet Ingemann og hans Kone, der nu, Gud skee Lov er bedre og oppe, at komme en Dagstid derud, det samme Lfte havde jeg givet Fru Scavenius, da jeg ikke paa Hjemreisen, som syg, kunde gjre Side-Toure udenfor min Hjemvei; jeg tog saaledes i Mandags 3634) fra Byen og er nste Mandag eller Tirsdag der tilbage igjen og i hvor gjerne jeg er paa Landet har det dog denne Gang vret mig en Kamp at flyve ud, i det Pepita,3635) den spanske Dandserinde er i Byen og dandser hver Aften, hun optrder 15 Gange og af disse har jeg saaledes givet slip paa 7 Gange; det er meget efterdi, hendes Fremtrden hrer til Noget af det Smukkeste jeg har seet. Hendes Dands siger Folk, er ikke skoleret, det er mueligt, men hendes Gang er Dands og Dandsen selv et Skjnheds Billed af Spaniens Fylde og Liv, givet med al Ynde; hun er meget smuk, uagtet vistnok oppe mod de 30 Aar. Der var naturligviis strax Parti mod hende, ja de to frste Aftener hyssede Nogle og der var ringe Huus, nu er der fuldt og stor Begeistring. - Jeg lnges efter at hre fra Dem, eller i det mindste hre, at De vel er kommet til den Verdensdeel, De har saa megen Kjrlighed for. Ogsaa jeg har jo Venner der, mellem disse tr jeg jo regne Rebecca og Marcus Spring, hils dem begge ret inderligt fra mig! Det brede urolige Verdenshav fjerner mig vistnok for alle Tider fra Amerika, derover kommer jeg neppe, uden det Tilflde indtraf at en riig Amerikaner indsatte mig til sin Arving og betingede at jeg da maatte besge hans Land og Grav, ja saa gjorde jeg det vel. Det skeer nu ikke, altsaa bliver det kun mine aandelige Brn der gjre Reisen, gid de vinde Venner for Faderen. Slutningen af mit Livs Eventyr, som De oversatte3636) kommer vel ud? Seer De Longfellow eller Taylor,3637) da hils dem fra mig, ligesom jeg beder Dem uddele Hilsener til mine Venner og Veninder i den ny Verden; - Fra Fru rsted og Mathilde mange Hilsener; Ingeborg Drevsen sprger inderligt deeltagende om Dem. Gud bevare Dem sund og glad.

Deres broderlige Ven Hans Christian Andersen.3638)

Brevet var lagt inden i flgende lille Brev til Fru Ida Koch

(Kgl. Bibliotek, Holger Laage-Petersens Samling):

Basns ved Skjelskjr 24 September 1858.

Kjre Fru Kock!

Her er Brevet til Deres Frken Sster, det De var saa god at love mig skulde blive lagt indeni det De selv sendte afsted over Verdenshavet. Jeg haaber at det kommer saa betids at det gaaer med den frste Sendelse, gaaer det frst med den anden da skal De senere faae et Bilag, dog nsker jeg meget at det kom afsted. Veiret er smukt herude, Havet blankt og blaat, jeg har skrevet et lille Eventyr og faaet en Del Breve skrevne, dem jeg var skyldig! hils paa det hjerteligste Deres Mand. Meget gldede det mig at Deres yngste Sn venligt erindrede mig og var hos mig fr Afreisen, Gud holde sin Haand over ham. Lev vel!

Deres hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost