Dato: 1. maj 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 1ste Mai 1859

Kjre Fru Scavenius!

Endelig er jeg da saa temmlig fri for min Forkjlelse, Foraaret kommer nu med raske Skridt og jeg kan have Tanke om at flyve ud, men hvor langt? Det seer jo ganske srgeligt ud med at reise syd paa iaar; min frste Plan at komme i Efteraaret til Italien og overvintre der, er aldeles opgivet, min senere Bestemmelse at vre nogen Tid af Sommeren i Tyrol er der heller ikke, i denne af Krig strk bevgede Tid, Udsigt til, altsaa bliver det nok bedst iaar at bevge sig i Danmark og nsrmest tnker jeg nu paa Vestkysten eller Nordpynten af Jylland. Jeg vilde nu saa gjerne vide hvorledes Deres Naade har bestemt det med Deres og Luzias Ophold paa Fhr, naar De tage fra Basns og naar De komme tilbage igjen. Jeg indseeer at det ikke for mig lader sig arangere at tage fra Kjbenhavn fr denne Maaneds Udgang og jeg vilde da vre meget glad om jeg kunde begynde min Udflugt med at komme til Basns og at de vilde beholde mig i Pintsen og lid derover; men passer det ikke for Deres Naade, maa jeg da sidst i August, naar De er tilbage igjen, vre Gjest en fjorten Dages Tid; det er rigtignok nu saa meget lnge til og helst saae jeg, om det kun var pintsedagene at jeg kunde dog vre lidt paa det kjre Basns. Ved Leilighed hrer jeg derom; Grunden hvorfor jeg ikke i Mai kan aflgge et lille Besg er den at jeg i Slutningen af Teatersaissonen ikke kan tage afsted, da der indtrffer Jury Mde. Det har bedrvet mig megt, isr for den kjre Enkedronnings Skyld, at Overhovmesterinden dde, det er sandelig et stort Tab at miste en saa fortrffelig Dame af sin nrmeste Omgivelse! Enkedronningen savner hende vist meget. Marryate have nu forladt Kjbenhavn og saavidt jeg troer leiet paa en Maaned "Maarienlyst" ved Helsinger; en engelsk Biskop kommer nok til Byen og da bliver den unge Datter confirmeret, hvorpaa Familien nok besger Skagen, Limfjorden og Silkeborgegnen. Miss Dunloup har jeg ikke seet meget til da jeg endnu ikke ret har begyndt at gaae ud, men een af Dagene vil jeg besge hende. Deres Hr. Broder seer jeg imellem; nylig lste jeg for ham og hans Frue et af de nyeste Eventyr. Jonna Stampe er her i Besg hos sine Forldre, men ligger sadig til Sengs. - "Lucrezia Borgia" giver fuldt Huus, Madam Fossum og Jomfru Lund ere begge ganske udmrkede i denne Opera; paa Torsdag trder Jomfru Bournonville op i den sorte Domino og i den paaflgende Uge faae vi den nye Ballet; Theatret udvikler saaledes stor Virksomhed. I Forgaars var der nr bleven ildls i Casino, Gassen tndte Ild i Choristindernes Paakldnings Vrelse, deres Ti brndte for dem mens de vare inde paa Scenen; Alt gik imidlertid i Ro og stykket spilledes ud. - Hils paa det venligste Luzia og Otto, ligesaa Frken Schumacher og Hr Ferslew og gld mig snart med et lille Brev og lad mig vide om de og kan og vil see mig til Pintsen. Deres Naades

taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus