H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Scavenius, f. Moltke 1. maj 1859

Hop forbi menu og nyheder

Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 1. maj 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 1ste Mai 1859

Kjære Fru Scavenius!

Endelig er jeg da saa temmlig fri for min Forkjølelse, Foraaret kommer nu med raske Skridt og jeg kan have Tanke om at flyve ud, men hvor langt? Det seer jo ganske sørgeligt ud med at reise syd paa iaar; min første Plan at komme i Efteraaret til Italien og overvintre der, er aldeles opgivet, min senere Bestemmelse at være nogen Tid af Sommeren i Tyrol er der heller ikke, i denne af Krig stærk bevægede Tid, Udsigt til, altsaa bliver det nok bedst iaar at bevæge sig i Danmark og næsrmest tænker jeg nu paa Vestkysten eller Nordpynten af Jylland. Jeg vilde nu saa gjerne vide hvorledes Deres Naade har bestemt det med Deres og Luzias Ophold paa Føhr, naar De tage fra Basnæs og naar De komme tilbage igjen. Jeg indseeer at det ikke for mig lader sig arangere at tage fra Kjøbenhavn før denne Maaneds Udgang og jeg vilde da være meget glad om jeg kunde begynde min Udflugt med at komme til Basnæs og at de vilde beholde mig i Pintsen og lid derover; men passer det ikke for Deres Naade, maa jeg da sidst i August, naar De er tilbage igjen, være Gjest en fjorten Dages Tid; det er rigtignok nu saa meget længe til og helst saae jeg, om det kun var pintsedagene at jeg kunde dog være lidt paa det kjære Basnæs. Ved Leilighed hører jeg derom; Grunden hvorfor jeg ikke i Mai kan aflægge et lille Besøg er den at jeg i Slutningen af Teatersaissonen ikke kan tage afsted, da der indtræffer Jury Møde. Det har bedrøvet mig megt, især for den kjære Enkedronnings Skyld, at Overhovmesterinden døde, det er sandelig et stort Tab at miste en saa fortræffelig Dame af sin nærmeste Omgivelse! Enkedronningen savner hende vist meget. Marryate have nu forladt Kjøbenhavn og saavidt jeg troer leiet paa en Maaned "Maarienlyst" ved Helsingøer; en engelsk Biskop kommer nok til Byen og da bliver den unge Datter confirmeret, hvorpaa Familien nok besøger Skagen, Limfjorden og Silkeborgegnen. Miss Dunloup har jeg ikke seet meget til da jeg endnu ikke ret har begyndt at gaae ud, men een af Dagene vil jeg besøge hende. Deres Hr. Broder seer jeg imellem; nylig læste jeg for ham og hans Frue et af de nyeste Eventyr. Jonna Stampe er her i Besøg hos sine Forældre, men ligger sadig til Sengs. - "Lucrezia Borgia" giver fuldt Huus, Madam Fossum og Jomfru Lund ere begge ganske udmærkede i denne Opera; paa Torsdag træder Jomfru Bournonville op i den sorte Domino og i den paafølgende Uge faae vi den nye Ballet; Theatret udvikler saaledes stor Virksomhed. I Forgaars var der nær bleven ildløs i Casino, Gassen tændte Ild i Choristindernes Paaklædnings Værelse, deres Tøi brændte for dem mens de vare inde paa Scenen; Alt gik imidlertid i Ro og stykket spilledes ud. - Hils paa det venligste Luzia og Otto, ligesaa Frøken Schumacher og Hr Ferslew og glæd mig snart med et lille Brev og lad mig vide om de og kan og vil see mig til Pintsen. Deres Naades

taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus