Dato: 8. marts 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 8 Marts 1836.

Mange Tak for den smukke Lyseskjrm, den har alt flere Aftner gjort Tjeneste. Det Grnne har rigtignok strukket sig en Deel, men derved frembringes en Slags Maaneskins Taage i Landskabet, som gjr meget god Virkning. Mllerens Altan trder meest frem med den aabne Dr, og dette hver Forgrunden. De har ret gldet mig dermed. Deres kjre Bedstemoder har nylig sendt mig et Epistel, vil De nu lade hende lse dette mit Brev til Dem, hvori jeg nikker og siger Tak, saa skal hun nste Gang faae den flyvende Brevdue, det var saa underligt at sende to paa engang. Af Aviserne har De nok seet at Festen paa Kenilworth blev opfrt femte Gang i Lverdags just paa Weyses Fdselsdag. Huset var propfuldt, hvert Nummer blev aplauderet og efter Stykket blev fra Parterret afsjunget en Sang, som Overskou havde skrevet til Melodie: Hr. Oberst en Skotte; derefter udbragtes et entusiastisk Hurra for Komponisten, der denne Dag fyldte sit 62 Aar. - Hanne Andersen fra Odense77 , sad i Logen ved Siden af mig i frste Etage. Om Middagen var Weyse og jeg indviteret ud sammen til et Spiseselskab hos Commandeur Wulffs. - Har De i musikalske Tidende, seet hvorledes Hr Berggreen lser for mig, i Anledning af Jydepotten der alt er 9 Aar gammel78 , men, som Mennesket nu er faldet paa er nyligt skrevet og skal vre en Parodie paa Oehlenschlgers Digt: Guldhornene. Det er meget comisk. I Kjbenhavnsposten vil De lse min Tale79 . Den skal vre for beskeden, siger man, men De seer nok at den saaledes gjr Virkning ved siden af hans Grovheder. Af min Roman er kun trykt 10 Ark og Bogen bliver 32 a 33. De seer altsaa hvor lnge det vil vare, da jeg kun faaer 3 Ark om Ugen. Skilles og mdes skulde have vret det frste Stykke efter Kongens Geburtsdag, men Zinck har vret doven med at arangere Musikken. Nu er den frdig, men der er siden Prindsen af China80kom paa Scenen alt givet 5 nye Stykker og nu vil Directionen absolut have Lestoqu81frem, fr mit Stykke. Lestoq kan frst blive indstuderet til om 18 Dage, saa have vi den stille Uge og da kommer April, fr kommer ikke mit Stykke. Jeg er meget vred! "Guldkorset"82 , som Heiberg har bearbeidet efter 6 franske Vaudeviller, er et meget smukt Stykke. lste Act er srdeles interessant, 2den Act bliver derimod noget mat. Fru Heiberg spiller som en Engel! Dr: Ryge har oversat en lille fransk Vaudeville "Min Kone og min Paraply". Theatrets Personale vil give Sommerforestillinger, ved disse faae Mad. Kragh83 min lille versificerede Vaudeville: "En rigtig Soldat". Herts har ogsaa skrevet et nyt Stykke: Sparekassen. Heiberg meente forleden (i Spg) at det var en Parodie paa det kongelige Theater, der betalte Forfatterne saa slet. Fru Lsse, hvis Dom De jo stter Priis paa, siger om min rigtige Soldat, at det er det vittigste Andersen nogensinde har skrevet. De spurgte mig i Deres sidste Brev om Jette Wulffs Sundhed; den er bedre; men Benene ere endnu ophovnede, steenhaarde og iiskolde, dog kan hun gaae og har i den sidste Tid vret i Selskaber, ja i Parquettet ved "Festen paa Kenilworth". Hun svrmer for Lamartines Reise i Orienten og drmmer sig selv hen til Rom. Siden jeg nvner denne By. Iaften skal Romerselskabet samles. Een Gang om Aaret komme alle vi danske som saae Roma, sammen til et italiensk Gilde, det er just paa den Dag Thorvaldsen frste Gang saae Rom, og da man ikke veed hans Fdselsdag, er denne Dag betragtet, som denne. Vi sidde da til Bords med Epheukrandse om Haaret og spise prscuto og drikke Vino aliatico! Hempel har vret i Kjbenhavn, jeg saae ham i Lverdags ottedage i Parquettet. Han kunde gjerne have gjort mig en Vesit. Jeg sgte efter ham i et Par af vore fineste Hoteller, men han boede ikke der. Vil De lade ham det vide ved Leilighed. Det er den unge Benzon84 , som maler mit Portrt, Lachmann skal litographere det. Det tydske (skandinaviske) Selskab udgiver en Deel af mine Digte paa tydsk, de komme i 2det Hefte, frste Hefte derimod indeholde nok Amor og Psyche af Paludan Mller85 . Sangeren Schwartzens Fader, der, som De veed, sad i Slaveriet, er nu dd86 . Hvad siger De om Hauchs Guldmager87 - Det hele Vrk behager mig ikke, dertil ere Characterene mig for fremmede, men der er en romantisk Duft derover, som siger det er skabt af en Digter. Jeg fik igaar et Brev fra Forfatteren, han fortller at dette nok bliver hans sidste Arbeide, thi faae de i Sore en real[skole], da krver denne hans hele Virksomhed, han [ ] ved, som Corregio, at maa tilbringe Resten [af sit] Liv med at male Potter. Deres kjre Bedstemoder har vret saa nydelig at indvitere mig til det odenseiske Hjem, jeg vil ogsaa benytte det en 14 Dages Tid og skal da, ikke som ifjor kun fre en Sacco del notte med mig, thi det er for de store Reiser, hvor man kan kjbe Klder paa Veien, men en heel Kuffert, som jeg kan have Bger og Kobbere med. De skal faae at see! En Ting, som ogsaa mueligt viis vil more Dem, er Kapitel Indelingen i min ny Roman, Indholdet af hvert er bebudet ved et Zitat af en eller anden europisk Digter. Jette Wulff siger jeg har et sjldent Talent til at kunde gribe det rigtige, man skulde ordenlig troe jeg lste Nat og Dag! Til Odense Markede har jeg nogle Ord af Overskou. Det vil more mig i Juli at gjensee det bermte Markede, som jeg har besjunget og som da vistnok enkelt af de Spadserende, efter at have lst Romanen, maa see gjennem mine Briller. Min Veninde "Klosterfrkenen" fetere mig nok noget. Hils hende! Det er i Romanen Fru Falbes Have er beskrevet og netop hvad De har givet mig paa Lyseskjrmen, er det som griber Otto: Mllen, Broen over Vandet og den gamle gothiske Kirke. Det er skrevet for over 2 Maaneder siden, altsaa da De tnkte paa [at] tegne det. Naar ellers jeg engang finder Deres Fader i det meest godmodige Lune, vil jeg bede ham om to smaae Stykker. Det ene er det Huus hvor jeg har levet, som Barn, det ligger paa hire Haand naar man gaaer fra Klingeberget til Mllen, et lille guult Huus med to Dre, tt op til Bagerens Lnge, der hnger en tjret Vandrnde ned af Muren, der hvor Huset springer frem. Det maatte tages fra Jomf Jensinius's88 Trappe. - Det andet er Snippen af en lille Have mellem Fru Falbes og Mllerens, der paa Stenen har jeg mangen Aften vret i andre Verdener. Egentligt bliver det nok Udsigten derfra, som maa tages. Det er ogsaa den (det er en Hemmelighed) jeg har besjunget i Romanen, og derfor er man kommet ind i Fru Falbes Have. De skal ellers endnu ikke bede Faderen, lad ham nu frst blive grebet af Romanen. Hils dem Allesammen. Den blegblaae Hyazint, er en Slags Halvsster til min romantiske Eva. Nik til hende. Tanten vil jo skrive. Siig at jeg er i Kbenhavn til hen i Mai. Efter den Tid kunde Brevet gaae galt. Deres broderligt hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus