Dato: 23. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Silkeborg den 23 Juni 1859

Kjre Fru Scavenius! Naar De modtager dette Brev er De da tilbage igjen fra Kjbenhavns Reisen, sidder paa det hyggelig Basns medens jeg vandrer om ved Gudenaa; Silkeborg By har srdeles taget sig op; det ny Raadhus er en smuk gothisk Bygning. Hovedgaden er voxet i Udstrkning og nye Strder skyde frem. Jeg kom her til i Mandagsaftes henimod Klokken elleve. Veiret var smukt hele den Dag. Sen stille, men jeg kom med det lille Dampskib Gerda, saa at Farten var langsommelig dog naaede jeg, som saagt endnu om Aftenen Silkeborg, hvor jeg blev hjertelig modtaget og vel indqvarteret, jeg har udsigt til Byen og Langsen.

Marryats havde allerede vret her tre hele Dage fr min Ankomst, besgt de smukkeste Partier her i Egnen, og reiste bort, over Aarhuus til Skagen, tidligt Tirsdag-morgen, saa at jeg ikke fik talt med dem, men der laae Brev til mig, hvoraf jeg saae at de havde fundet Stedet her srdeles deiligt; af Drewsens hre jeg imidlertid at de vare i hi Grad misforniede over de uhyre Priser her i Hotel "Dania", de have maaatte betale langt mere end de gave i Kjbenhavn i Hotel royal, een Rigsdaler for hver Seng, 5 for en Portion Thevand, kort sagt de ere blevne behandlede, som i Vaudevillen Kong Salomon, Baron Goldkab bliver behandlet, hvilket just ikke er klogt af Verten, da Marryat vist skriver en Bog om sin Reise og da neppe omtaler Hotellet godt. - I Dag fik jeg to Breve fra Tydskland, eet fra Fru Serre, der paa det smukkeste tilskynder mig dog endelig at komme til Maxen; eet Brev fra Storhertugen af Weimar; det var srdeles inderligt og hjertefuldt, men meget forstemt, da hans nst ldste Datter i disse Dage er dd. Fra Kjbenhavn lyde Efterretningerne om Koppeepedemien, den forstemmer Folk her i Jylland, man frygter meget for at den kunde naae herover. - Veiret er blevet meget koldt og stormende, her er ganske efteraarsagtigt. VIl deres Naade paa det herteligste hilse Luzzia og Otto, ligesom ogasa Frken Schumacher, Miss Dunlop og Hr Ferslev. - Da jeg reisste bort, saae jeg efter Frken Castenskjold, men ved Vinduerne, hvor hun boer, viiste sig ingen, derimod, paa Veien opmod Borreby gik en Dame der ligende hende. Vil De ved Leilighed lade hende vide det. - Jeg tnker at blive paa Silkeborg til den 3die eller fjerde Juli og haaber at faae et lille Brev fra deres Naade, Adressen er "Silkeborg", skriver De derimod senere da maa Brevet gaae til Nrre-Vosborg ved Ringkjbing. - Og nu lev hjertelig vel! tak for de smukke Dage jeg nd paa Basns! hils Fru og Frknerne Fabricius. Jeg tillader mig senere at skrive, rimeligviis senest naar jeg er i Aalborg. Deres Naades

taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus