Dato: 24. juli 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Aalborg den 24 Juli 1859.

Kjre Etatsraad Drevsen!

igaar Eftermiddags kom jeg hertil fra Lemvig; mellem flere Breve, som laae til mig, fandt jeg Deres, det gldede mig saa meget at De derfor skal strax have en Skrivelse igjen og vre den Frste der erholder en saadan; jeg har ogsaa saare Meget at fortlle Dem der maaskee kan have nogen Interesse for Dem; istedetfor 8 Dage blev jeg hele 15 Dage paa Nrre-Wosborg hvor jeg havde det magelst godt hos de meget elskelige Mennesker, der overvldede mig med Godhed, levede for mig og sagde mig saa Tak til og at jeg havde skaffet Dem en Rkke deilige Festdage.

Sndag den 10 Juli var der et stort Gilde paa Gaarden for mig og henved 100 Bnder og deres Koner indbudte; oplyste, herlige Folk og dertil saa beskedne. I den store Hisal, hvor gamle Niels Bugges Billed hnger, spiiste vi; et stort nyt Danebrog vaiede over min Plads, Skaaler bleve udbragte, taler holdte ;jeg udbragte en Skaal for Bondestanden herovre og Landet der vilde blive et Korn og Skovland i den kommende Tid, jeg fortalte dem [overstr: min] Historien "Svanereden" og da jeg kom til Slutningen om Ungerne der lode sig hugge til Blods for at vrne om Reden knttede jeg her til en Skaal for Landsoldaten. / Der blev sjunget og siden dandsede Ungdommen lidt. Jeg var ogsaa en Dag med Etatsraad Tang i Holstebroe hvor der var stort Middags Gilde for mig og det morede mig at see at Boghandleren strax da jeg var der fik mine sidste Eventyr stillede op i sit Vindue; vi traf her Marryats som kom fra Westervik, Tang indbd dem til Nrre-Wosborg og de fulgte hjem med os og blev der to Dage; de drage over Ringkjbing til Ribe. - En Tour med Tangs Familie gjorde jeg en Dag til "Lrkehi" paa Heden, hvor vi sloge Telt op og levede Zigeun[e]r Liv i Lyng og de Landstrkning. Jeg besgte Indlbet ved Nissum Fjord, da jeg opgav Agercanalen jeg var ved Huusby Klitter og siden paa Bovbjerg der er af en halv Miils Strkning; Havet har formeligt bidt ind i Landet der her lfter sig i tre Lag, nederst Mergel, derpaa Leer og saa Sandjord, det er bidt ind som naar store skarpe Tnder bide i et Smrrebrd, Formationerne ligne ivrigt Mens Klint ved "Sommerspiret", men hele den nrmeste Grund er med Revner og Spalter saa at, i det man gaaer der, kan man vente, at det rutscher ned; vi tog siden til Fjaltring Klitterne og overnattede i Prstegaarden; der hen havde i forgaars hele Tangs Familie (tre Vogne vare vi) fulgt mig, Tang og hans Kone fulgte mig derimod lige til Lemvig, for Klokken 3 igaar Morges at ledsage mig paa Dampskibet; vi lagde imidlertid fra Bovbjerg til Lemvig Veien over Rammedige, en hist / interessant Egn; det er en Vold paa over en halv Miil, som Danevirke og der var i hundredviis Kjmpehie, det var en storartet Kirkegaard; her har Prinds Hamlet af Danmark leveret et Slag og her er Hamlets Grav. Nogle af Kirkerne ere fra det ellevte Aarhundred og af engelsk Bygning. I Lemvig blev det danske Flag flere Steder hngt ud til re for mig og da jeg igaar kom til Thisted, hvor jeg ikke kjender et Menneske, blev jeg strax af een af Embedsmndene indbudt at boe hos ham, men da jeg havde bestemt at komme til Aalborg, blive der 8 Dage og ligesaa lnge i Brglum-Kloster og endelig vil heelt ud paa Skagen, der af Alle omtales som det Interessanteste i Jylland, saa opgav jeg Thisted og Udflugten til Vestervik der. Jeg var imidlertid ventet fortalte man og nr havde jeg ikke faaet Lov at gaae derfra, men jeg vilde det; saa snart jeg var kommet ned i Kahytten [overstr. og] kom man og sagde, der var flere oppe som spurgte om mig, jeg gik op paa Dkket, vi seilede i det samme og jeg fik et skingrende Hurra af en stor Forsamling velkldte Mnd, Hilsen fra Thisted! jeg blev ganske bevget derved; ogsaa ved Lgster kom Folk og hilsede men uden Hurra. Dahlstrms, Prsten Skov, den unge Hr Kirkegaard og Fru Bjerring toge mod mig ved Skibet og jeg er nu godt / indqvarteret paa det gamle Aalborg-Huus hvor Dahlstrms boe. Da jeg saa pakkede mit Natti ud igaar, tnk, saa havde jeg fra Lemvig Vertens Sengeteppe med som jeg har taget for en snavset Skjorte, De kan tnke min Forskrkkelse, De kjender mig, jeg vilde strax have sendt det med Brevposten, men da det skulde have 17 Postmrker fik Dahlstrms mig derfra og nu gaaer det i aften med Pakkeposten, er det ikke en net Historie, saaledes at tage et heelt Senge-Overtppe med, (det seer ellers ud som et gammelt Gardin), og den Vert har dog heiset Flaget for mig! - Aalborg synes en ganske interessant By med nogle gamle Huse endnu og Gader op og ned, Udsigten over Fjorden, er som saae man ud over et bredt Partie af Rhinen; her gaae store Blger i Dag. Til Middag seer jeg en Deel af Byens Folk; jeg bliver her til paa Lverdag den 30, da gaaer jeg til Brglum-Kloster, Breve som afsendes fra Kjbenhavn beder jeg om sendes til Aalborg; kun de som sendes mellem den 29 Juli og 6 August gaae til Brglum Kloster per Hjrring, senere derimod til Aalborg, det er sikkrest!, vil De vre saa venlig at sige det til Deres Svigerfader og hvem der ellers kunde tnke paa at glde mig med Brev, f Ex Einar. Nu lev frisk og vel, Deres Kone, Jonna og alle Snnerne hjertelige Hilsener,

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 598-601)