Dato: 13. maj 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

[13 Maj 1836]

Tak for det ssterligt smukke Brev! jeg griber strax igjen Pennen for at sladdre mere med Dem, skjndt jeg er fattigeret. I Dag har vi da endeligt havt en nordisk Sommerdag! Jeg har ogsaa flyvet om - og hvor? I Boutikker. Desvrre kunde jeg ikke faae de Tier jeg nskede. Raphael94 var min bedste Trst. Hr Digter Andersen!" sagde han, "til om 14 Dage skal jeg skaffe Dem det fra Hamborg!" - Hr. Digter. Er det ikke et smukt Navn i det practiske Liv? Hr Digter skriver min Skrdder og Skomager paa Regningerne. Dernst var jeg til et stort Spise?Gilde hos den gamle Geheimeconferensraadinde Colbjrnsen95 , hvor de mange Retter ogsaa fattigerede og nu kommer jeg fra Theatret fra frste Forestilling af "Hans Heiling". Marschner96 frte an. Det er herlig, tnkt Musik, men den holder sig ikke paa Theatret. Hansen97 , som Heiling var fortrffelig, Jomfru Holst, som Elskerinden et Asen. Hun er det personificerede Phlegma, jeg gad have flitet, var jeg ikke Forfatter havde jeg hysset. Et smukt Ansigt har hun ellers. Stykket gjorde megen Lykke. Imorgen skal jeg igjen see det. Hos Agent Zinns og Etatsraad Adlers har jeg vret sammen med en Frken Andresen98 fra Odense. Det er en srdeles vakker Pige. Hun behager mig meget. Vi have ogsaa en Middag spiist sammen med Marschner, jeg maatte ideligt skotte til min Byes-Sster, naar han var mig kjedelig. Som Komponist stter jeg ham hit, i Omgang derimod er han mig for hi tydsk. Vi gjorde i Studenterforeningen et Gilde for ham, det vil sige indbd ham til en Consert og bag efter fik han at spise og drikke. ehlenschlger, den Sjl, havde lavet en Vise, som ikke var af anden Vrd end at han havde skrevet den. Fru Marschner er en Sangerinde, som ethvert Theater haver dem; i det selskabelige derimod behager hun mig mere, end Manden. Paa Mandag reise de. Hartmann reiser samme Dag, over Berlin, Dresden, Wien og Mnchen til Venedig og Milano, derfra over Schweits til Paris; han bliver et halvt Aar borte. Denne Nyhed for den musicalske Verden kunde jo Deres Fader optage i Avisen. En anden er denne, at Fru Heiberg og Manden reise de frste Dage i Juni til Paris, men fr Afreisen giver hun en Forestilling til sin Indtgt, Stykket hun har valgt er Heibergs Drama: Nina eller den vanvittige af Kjrlighed99 . - Men den frste Side af Brevet er allerede fyldt og der var meget om Deres Brev og "O.T." vi skulle tale. Voila! Dog jeg vil opstte det til imorgen, iaften er jeg fatigeret, af Boutikker, Mad og Drikker og Musikker. Paa samme Tid jeg fik Deres Brev fik jeg et nydeligt eet fra Deres Bedstemoder, hun burde og fortjente at have strax Svar, men da jeg nu skriver et saa langt, som dette, til Dem og den kjre Bedstemoder jo lser dette, anseer jeg Brevet her for fyldestgjrende nok for i Dag til at sige hende min hjertelige, snlige Tak. Deres Tante har nok opgivet at skrive mig til? Vi staae altsaa paa spndt Fod, beredte til Kamp! Nu mdes vi jo? Slaget skal vel staae i Tolderlund og Kanonerne paa Batteriet komme nok under Tantens Komando? Trommen haaber jeg dog overlades mig. De ynder egentligt meest Improvisatoren, igrunden gjr jeg det samme, thi den minder mig om Syden, om mine Lngslers Hjem O T har derimod strre Vrd, som Roman og Characteer Skildring, den er, hvad jeg vilde den skulde vre. Nste Gang faaer De een forskjellig fra begge de to frste. Poesien i vor Tidsalder her i Danmark, kun det Poetiske, intet Hverdags og dog Sandhed. Maaden er det nu at udfinde, at gribe Momenterne; Sjlen til det store Legeme, udvider sig alt i mit Bryst, men denne Gang gaaer der vist meer end et Aar fr det store Hele er skabt. Jeg vil vre den frste Romandigter i Danmark! I min Afkrog skal de Par Sjle om mig erkjende jeg er en sand Digter, havde jeg vret fransk eller engelsk, da skulde Verden nvne mit Navn; nu der jeg bort og mine Sange med mig, ingen hrer dem i det fjerne, fattige Danmark. - Evas Dd finder De, som de Fleste, beklagelig, men ikke poetisk, jeg troer De har Uret. Er det ikke Poetisk, at hun midt i sin strste Livs Lngsel, med Hjertet fuldt af Kjrlighed, flyver fra sin Drmmeverden ind i det store Aandens Rige, det slsomme Land hvor vi enten finde en evig Svn eller en evig Fuldkommengjrelse. Det undrer mig at De ikke har fremhvet Slutningen af lste Capitel i anden Deel, det har jeg just ventet vilde tiltale Dem, det er bestemt det meest Poetiske i hele Bogen. Hvad jeg ellers er saare glad ved er Slutningen af anden Deel, uagtet denne bedmmes forskjelligt af Mngden, ja Enkelte kunne endogsaa ikke lide den, men den er bestemt god. Mindst forniet er jeg med Skildringen af Sanct Knuds Markede, men jeg kunde ikke faae mere ud af det. Odenseerne maa dog vre glade at de saaledes har en Digter, der bringer deres Hjem baade i Romaner og paa Theatret. Kruse overstter nu denne paa Tydsk, saa lse dog Folk ved Rhinen og Donau om Odenseaa og Nonnebakken. Da vi tale om at overstte maa jeg dog fortlle, jeg forleden hos Reitzel fandt en Oversttelse af mine "Skyggebilleder", den er kommet ud i Schlesien og meget godt oversat af en von Ense100 . I nste "schandinawischen Bibliothek" komme mine Digte. - I dette jeblik fik jeg Brev fra Oberst Guldberg, han er een af de srdeles Faae, som ikke gjr af O T, han finder meget Smaaligt i dette Vrk, men det skal der just vre, det er Danmark og ikke Italien jeg her skildrer. Det han priser meest er - Sanct Knuds Markede og Brevet fra Wilhelm. Denne Gang stikker jeg nogle Bger med i Kufferten, naar saa mit Selskab kjeder Dem, kan jeg dog laane Dem en god Bog, De maaskee ikke kjender. Mine store Kobbere kunne ikke gaae i Kufferten, Udbyttet af de, som komme med indskrnke sig da til 3 a 4 Hefter; italienske Prospekter og Portrtter. Gud veed om jeg faaer "Renzos Bryllup" istand her, eller i Fyen. "Havets Dttre" skal skrives enten i Tolderlund eller paa Lykkesholm, det er snart bestilt101 . Af nye Stykker ved Sommer Forestillingerne veed jeg flgende oversatte ved Borgaard "Skorsteenfeierdrengene". - Hjemvee. Vaudeville. Overskou og Arnesen har skrevet et Folkeskuespil med Sang: "Familien fra Nyboder". - Jeg har nu meget Bisselder i Skoene, jeg lnges efter grnne Trer og varm Sommer Luft. Det er derfor vist at jeg frst i Juni Maaned kommer til Fyen. Deres Bedstemoder har lovet mig et Hjem; de Andre give mig vel god Omgang. Behver jeg nrmere at mlde min hie Ankost? Om jeg tager frst til Nestved eller Sore, det er jeg ikke ret enig med mig selv; Pindsen tilbringer jeg rimeligviis i Helsingr hos Digteren Boye102 . Nu omgaaes De vel med Ove Thomsens? Er det ikke en meget vakker Kone103 - Bring hende min Hilsen. Hr Thomsen har ikke besgt mig, derfor har jeg heller ikke gjort ham Vesit, forresten ere vi meget gode Venner. Bring Knudsens en Hilsen fra mig, naar jeg kommer skal Fruen faae en smuk Billedbog at se. Send Frken Louise Schleppegrell en poetisk Hilsen. Hun har dog lst O T? Siig, at for hendes Skyld har jeg omtalt Klosteret og Klokkedybet. Min gamle Nonnebakke begynder jo at trde op i Aviserne med Baade fra Oldtiden104 ! Deres Bedstemoders Avis seer jeg imellem ligge i et Kjldervindue, i Nyhavn, hvor jeg daglig gaaer forbi. Det er hos en Urtekrmmer, han eller Konen maa bestemt vre fra Fyen, jeg opdagede dem ogsaa frste Gang i Theatret ved Opfrelsen af Skilles og mdes. Mange venlige Hilsener fra Fru Leese. Men nu siger Papiret basta bastare altsaa adio a rivederi! Hilsener til Dem Allesammen. Deres broderlig hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus