Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 4. maj 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 4 April 1860 [dvs. 4. Maj]

Kjre Fru Scavenius! Det gldede mig meget at faae Brev fra Frken Luzia og deri at hre hvorledes Alt paa Basns stod godt og vel! bring hende min Tak og Hilsen. Af Brevet fik jeg den Forestilling at De og Deres tage i Pintse til Glorup, dersom der bliver efter denne Bestemmelse, eller samme er forandret, vil da Deres Naade vre saa venlig at give mig et Par Ord herom. Min Bestemmelse var at begynde min Reise til Udlandet omtrent den 25 Mai og da blive til Pintsemorgen i Sor, for samme Dag at naae Basns, blive der en Ugestid og over Glorup da flyve ud i den vide Verden, men har jeg nu forstaaet ret at De fra Basns tage i Pintse til Glorup, da kommer jeg naturligviis ikke til Basns, men reiser i Pintsetiden llige fra Sor til Glorup, hvorjeg da maa forud underrette Grev Moltke-Hvitfeldt. Ikke sandt, jeg faaer ret snart et Par Ord fra Deres Naade om Tiden De tager hjemme fra? Over fjorten Dage har jeg vret meget forkjlet, lidt af en nerveus Hovedpine og ideligt flt mig febril, i Dag er det min bedste Dag, men naar man saa godt som lever af Mixtur maa man dog have nogen Gavn heraf. - Grev Harald Moltke-Hvitfeldt har jeg talt med, han er et meget smukt ungt Menneske og gjr et hist behageligt Indtryk; hans Fader var jeg sammen med forleden hos Kongen ved Festmaaltidet for Nordmndene, men jeg var meget lidende, og det var slet ikke godt og klogt at gaae til Festlighed saa ilde jeg var; jeg kom da ogsaa hjem rystende af Kulde. Qvartetspillerne Mller fra Meiningen gjre megen Lykke her, ligesaa Ole Bull, jeg faaare dem da ikke at hre, jeg vil gjerne see til at blive rask. Gamle rsted gik da bort, han sov saa temmelig stille hen; i Bladene, som Deres Naade seer, bliver Fru Zeuthen idelig angrebet for hendes Deeltagelse for Prindsen af Ner; endnu een adelig Dame bliver udpeget i samme Sag, jeg veed ikke hvem hun er. Udstillingen er interessant, endeel nederlandske og norske Stykker, privat Eiendom, ere komne til. - Fru Jerichau er det gaaet glimrende, Deres Naade veed at hendes store Maleri "Huusandagt", er blevet kjbt af Keiseren for 9000 Fr. - Vil De bringe Miss Dunlop og Madden min hjertelige Hilsen, ligesaa Hr Ferslev. Sees vi altsaa ike denne Gang iaar paa det kjre Basns, da haaber jeg at vi i Pintse-Ugen mdes paa Glorup og der trffer jeg jo min lille Ven Otto og Frken Luzia! Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus