Du har sgt p: "digt indgr"

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 19. juli 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Tolderlund835 19 Juli 1836

Ariveret hertil for at bivaane det Dem af O. T. bekjendte Sanct Knuds Marked,836 fandt jeg Deres kjre Epistel og griber Dagen efter Pennen for at jeg ved denne Hippogriph837 kan flyve til Deres Landsted og passiare. En Pen, naar den har faaet Blk at drikke og en Postpapirs Landevei at lbe paa, er dog et ganske godt Rideti! Paa Lykkesholm blev jeg hele tre Uger, men De maa ogsaa betnke, man lever der meget godt, har store Sale at gaae i, og jeg fler mig frst ret vel i store Vrelser, desuden er Haven srdeles smuk, riig paa Roser og Levkoyer, en betydelig Indse deler den fra Skoven, som man paa en Flydebroe kan glide over til. Jeg har ret inddrukket Skovnaturen, som De vil see af min nye Roman.838 Improvisatoren viiste Nordboens Opfattelse af Italien; nu har jeg, som Italiener, opfattet Danmark. De skal faae at see! jeg har opfattet den med Kjrlighed som den Fremmede, let opfatter det Fremmede. Igaar reiste jeg fra Lykkesholm, hvor jeg havde den Maleur839 at den Sax, som gjemtes i min Tegnebog gled ud i Lommen og jeg satte mig en Tomme ned i Saxen, saa mit dle Blod strmmede mig ned af Benene. Det kunde have blevet meget farligt; strax efter fli der mig et stort Skjldyr ind i iet, som jeg frst i Dag, ved Lgens Hjlp har faaet ud, men hele mit yndige ie er inflameret, saa jeg maa bade det med Rosenvand. Veiret er ellers slet, Markedet ikke hvad det var i gamle Dage og Tolderlund et lidet Landsted, uden store Sale, dybtliggende ved Odense Canal, saa Vandet strmmer herned, rundt om ere store gamle Trer og Popler, Blsten tager i dem, Regnen drypper af Bladene, det er Septemberveir! O Danimarca cativa!840 jeg vilde inderlig gjerne vre Patriot, men jeg kan ikke vre Tartuffe og rose et Climat, som hre hjemme i Laplands Moser. Herude faaer jeg bestemt Feber! bliver Veiret derfor ikke godt meget snart, saa reiser jeg til Sjlland igjen. - Under mit Ophold paa Lykkesholm besgte jeg flere Herregaard[e]. Det er interessant i Fyen, at see hvor meget der her er bevaret fra Middelalderen, nsten overalt, Voldgrave og Taarne, Skydehuller i Murene. Alle Landsbykirker have Madonna med Barnet til Hovedfigur paa Alteret. I rbek fandt jeg under Prdikestolen en smuk Madonna, Glorien var endnu forgyldt og Jesubarnets Fod afslidt, vidstnok af Kys. Almuens Letfrdighed er ellers stor og ofte comisk. En gammel Prst i Gjerslev841 fortalte mig, at han nyeligt havde viet et Par: En Bonde var det, som giftede en Pige fordi hun havde i 10 Aar, 10 Rdlr om Aaret for et lille Barn, hun var saa heldig at have erhvervet sig.842 Er det ikke en del Tnkemaade. De sidste Dage jeg tilbragte paa Lykkesholm, var Skuespiller Foersom843 der, en Raahed, forenet med Godmodighed, som hans, har jeg endnu ikke truffet paa, i Lngden kjedede han mig srdeles. Een Morgen fandt jeg ham paa mit Vrelse, hvor han var gaaet ind og stod ugeneert og brugte min Tandbrste. Hvor kan

De bruge en fremmed Brste? spurgte jeg. O det bryder jeg mig aldrig om! svarede han. Men jeg, kan De nok tnke, brd mig derom, Brsten gik ieblikkelig ud af Vinduet, skjndt jeg siden maatte vre nogle Dage uden Tandbrste.

Af min nye Roman har jeg 3 Capitler frdig; Sproget svulmer af en Sommervarmen som vor Herre maa vide hvor jeg har faaet den fra. Heltindens Navn er Naomi.

Et lille Digt844 skrev jeg forleden, det skal De her strax faae en Afskrift af. Voila!

1.

Rosenknop saa fast og rund,
Deilig, som en Pigemund!
Jeg Dig kysser, som min Brud!
Yndigt, meer Du springer ud,
Nok et Kys, Dig Lben sender
Fl, hvor jeg brnder.

2.

Jeg vil skrifte, som sig br,
Ingen har jeg kysset fr.
Ingen Pige venter mig!
Rose, jeg maa kysse Dig.
Ak, Du ei min Lngsel kjender!
Fl, hvor jeg brnder!

3.

Med hvert Kys Du faaer en Sang,
Naar Du da er Stv engang,
Sangen kalder Dig ihu.
Ingen kyssede mig, kun Du!
Kun ved Dig jeg Kysset kjender.
Fl, hvor jeg brnder!

4.

Danmarks Dttre ved min Grav
Sige for hver Sang jeg gav:
Han just havde Kys fortjent!
Herligt sagt, men lidt for seent.
Ln mig, mens jeg er ilive!
Kys I mig give!

Fra Digteren A. v. Chamisso har jeg faaet et entusiastisk Brev845 i Anledning af Improvisatoren, som han nu har lst. Das rein unschuldige keusche, fromme Buch! kalder han den og stter den som et Glandspunkt over hvad Nutiden i Frankerig leverer, ja tnk, stter den over Notre Dame de Paris.846 La Salamandre,847 Peau de Chagrin,848 le pere Gloriot,849 Un Secret,850 L'ane mort et la femme guillotine851 og flere han anfrer. Deri er nok ikke De , mindre Faderen og mit danske Publicum enige. Den nyere tydske og franske Litteratur siger han er eine enttgtterte Wellt, der Satan von Milton schlgt mit Riesenschwingen das Nichts,852 derimod i Improvisatoren Alles gefhlt und gesehen, lebendig und Liebe werth! Et lignende Indtryk har Bogen gjort paa hans Bekjendter.853 Gid det nu maatte udtale sig offentligt, at man her Hjemme fik det at hre, saa kom jeg nok til at gjlde for noget, nu er jeg dem - et Talent. Et lille Land er jeg fordmt til at skrive for og hvor mange erkjende mig? Det er at vre et Orangetr i en Mose, Bonden troer det er sure bler, ldsker sin Trst og lader det staae og raadne. O, dio! Min Lngsel efter Syden voxer Dag for Dag! Regn, Slud og Taage, alle disse velsignede kolde Omslag, bidrage just til at hve og forstrke Sygdommen. Jeg der gjerne for at kunde see Italien, med de blaae Bjerge og de mrkerde Nilliker! O maatte jeg dog leve der nogle Maaneder, jeg giver Livet derfor! Livet, som jeg dog elsker. - Stundom lnges jeg ret efter Dem og den kjre Christian, hils ham kjrligt fra mig! gid at vi nste Aar maatte sammen gjre Touren Syd paa, men over Land, i tre Skridt hen over Elben, Donau og Po. Fra Consul Saabys854 lste jeg igaar et langt Brev fra Neapel og Rom. Den blaa Grotte staaer ham, som mig, skjnnest af Alt i Italien, ellers taler han kun om Fru Browns855 Sygdom, den var Leversyge, der slog sig paa Hjernen. Han var ved Hoffet og een af Prindserne talte l/2 Time med ham. Sit Ophold i Rom har han bestemt til 14 Dage; Resten af Brevet var en Beskrivelse af Peders Kirken, hvor mange Alen i Lngde og Brede etc. - Mange her i Odense fle sig trufne i OT, flere nvnes, een og anden nvne sig endogsaa selv. Jeg har ingen Idee derom. Hele den nye Roman foregaaer i Fyen, saa vil det nok see galt ud, naar den bliver lst. Ellers hjlper det godt paa Afstningen at Folk rundt om i Landet mene at trffe Bekjendter i Bogen. Hempel856 sagde forleden ganske spidsborgerligt! Vor Herre vre lovet, den Bog gaaer godt af! Med en Betoning, som var det Smr eller Ost. - Overalt hvor jeg kommer og der ere Brn, have disse lst mine Eventyr,857 de bringe mig derfor de bedste Roser og et Kys, men Pigebrnene ere saa meget smaae, flere have jeg derfor bedet om Capitalen ikke frst maa hves med Renter om en 6 a 7 Aar. - Skriv mig snart til, skriv hvad De vil, det former sig dog til en Bouquet af aandelige Blomster, og de har jeg ikke Overfldighed paa i det kjre grnne Fyen. I 3 Dage i Trk har det vret Regn og October-Veir, er dette ogsaa Tilfldet hos Dem? Hvorledes taaler Deres Moder det? Hils hende og Faderen. Giv den lille Peter et Haandtryk og en Hilsen til sine. Lev nu vel! skriv imorgen, saa er det gjort.

Broderen. [Udskrift]

Til Frken Henriette Wulff

Scadetacademiet i Bredgaden i Kjbenhavn. frit.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus