Dato: 21. juli 1860
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d 21 Juli 1860

Kjre Herr Professor!

Vi have med Glde modtaget Deres kjrkomne Brev fra Brunnen og takke Dem ret meget derfor. Da jeg af Grunde, som jeg strax skal komme frem med, ikke veed, om min Kone skriver til Dem nu, saa begynder jeg dette Brev til Dem for at melde Dem hvad jeg ved af Nyheder herhjemme fra. Den frste, og for os interessanteste, Nyhed er, at min Kone den 5 Juli skjnkede mig en lille Sn og at de begge befinde sig udmrket godt. Min Kone gaaer ud og er munter og rask og blev umaaadelig glad over Deres Brev. Den gode Stork paa vort Bondehuus paa Strandveien har vist gjort sig Uleilighed denne Gang, thi min lille Edmond er usdvandlig kjn af sin Alder (14 Dage). Deres Brev til Hartmann blev strax besrget. Emil og Carl have jevnlig besgt os, navnlig Emil, som har vret vor Nabo. Han boede nemlig i Slukefter, nu er hele Familien i Roeskilde. Det er 2 sjldent nette og rare Mennesker, som vi holde meget af og glde os over, hvergang de komme. Prices takke saa mange Gange for Deres Hilsen, de boe nu i Taarbek og befinde sig vel, dog saa de meget anstrengte ud efter deres svenske Reise. Saasnart jeg seer Hedt, hvilket maaskee sker i morgen skal jeg besrge Deres Hilsen til ham. Han har vret et Par Dage i Besg hos Wiehe, som boer i Hellebk. Ligeledes mange Taksigelser fordi De mindes min Sster og Frken Melchior. De har mange og sande Venner her, det sporer jeg bedst, nr jeg fortller Folk, at jeg har Brev fra Dem, thi saa har Sprgsmaalene om Deres Befindende ingen Ende. Alt angaaende Dem interesserer herhjemme. /

Med Lnborg i Rendsborg har jeg corresponderet flere Gange, de mindes de ieblikke, De tilbragte hos dem, som de lyseste paa Rendsborgs ellers mrke Horizont. De tale meget om at gjre en strre Udlandsreise. Jeg kan ikke fortnke Dem i, at De for ieblikket ikke gaaer til Italien, der er virkelig "schauderhaft" nu. - Min Svigerinde Fru Salomonsen lever paa Marielyst, hvor der skal vre meget behageligt, deilig Egn, mange og behagelige Fremmede og skal det hele vre charmant indrettet. Igaaer Fredag var der Bryllup paa vor Bondegaard, idet Datteren i Huset blev Gift med en Bondesn fra Omegnen. Vi havde pyntet Haven med Flag og tilbagte nu en meget behagelig Aften. Vielsen var foregaaet kl 1 i Gjentofte Kirke, hvorefter Selskabet bestaaende af 20 til 30 ldre og Yngre tog hjem for at spise Middag. Jeg kom ud Kl 5 og saae alle de brogede Bnderdragter i Haven, hvilket straks stemte mig gemytlig. Lidt efter var Kaffebordet dkket hos Bondens, hele Selskabet tog Plads om Bordet, som prangede stolt med 3 store Julekager paa. Passiaren gik lystig og mange nydelige Piger var der. Efter Kaffen kom en Liremand, han spillede lystige Dandse, der blev dandset i Loen. Begyndelsen skete med en Sextour, hvori Brudeparret deeltog. Derefter dandsedes til Kl 10 saae muntert og livligt saa det var en Lyst. Jeg fik min gamle Been dygtig rrte. Kl 10 gik vi igjen tilbords, hvor der trakterede godt og solidt. Mange Taler holdtes og Sange bleve afsungne. Vor Vrts Moder var tilstede, hun er 80 Aar, en rask og rrig Kone med et majesttisk Ydre. Kl. 12 kjrte Brudefolkne til deres Gaard ved Glostrup og hermed var Herligheden forbi. Jeg har opholdt mig saalnge ved dette Bryllup / fordi jeg morede mig rigtig godt, vistnok meget meget bedre, end De ved Beskrivelsen deraf. - Les extrmes se touchent! Arnesen havde jo lnge vret meget svag, og kunde ikke taale at arbeide med Hovedet. Han var i den sidste Tid saa optaget af sine Forretninger som Jurymedlem ved Theatret, at den lnge ulmende Sygdom slog sig paa Hjernen og forstyrrede hans Forstand. - Vi morede os meget over Deres Beskrivelse af Forestillingen paa Oberammergau og glde os til at lse det Udfrlige i Illustreret Tidende. Af Deres Venner og Beundrede boe Literat Magnus og Professor Holst her paa Veien og taler jeg ofte med dem. Kjende De Etatsraad Liebenberg? Han har giftet sig med sin Kokkepige, som er 54 Aar gammel. Folk have ogsaa meget travlt med Ktchen Renz, som lb bort herfra, samme dag som en Benefice for hende var annonceret. I forrige Uge var her i Byen skandinavisk Naturforskermde, som skal have vret meget interessant. Der var mange Damer med ved de Fester, der daglig vare arrangerede for dem og navnlig ved et Festmaaltid paa Skydebanen den sidste Dag. Veiret er her deiligt, men meget varmt. Lev nu vel og tnk engang imellem paa os, der gaaer ikke mange Dage hen uden at vi tale om Dem, og jeg kan forsikkre Dem om, at vi endnu oftere tnke paa Dem. Jeg maa lade Brevet ligge til paa Mandag, da jeg ikke har noteret Deres Adresse.

1000 Hilsener fra min Kone og mine 4 Brn. Familien voxer!

Deres hengivne Ven

Martin R Henriques

d 20 Juli

Min Kone bad mig skrive til Dem, at hun snart vil skrive til Dem. Fra Irmingers skal jeg hilse mange Gange.

Herrn Professor

H. C. Andersen

Ritter v.m.O.

Franco Eisenach

poste restante

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 433-35)