Dato: 26. juli 1860
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

323. Fra E. og Henriette Collin.

Kjbenhavn. 26 Julii 1860.

Fader har leveret mig nogle hos ham til Dem ankomne Breve, af hvilke det ene hermed sendes. Da jeg nemlig i de to andre saae noget trykt, aabnede jeg dem og fandtes da a. at vre en Skr. fra Dehns Dampvaskeri som anbefaler sig, b. derimod foruden et'ndash;selvflgelig ulst'ndash;engelsk Brev tillige nogle Udklipninger af det Engelske Blad Athenum. Dette, som ikke er kommet pr. Post, var for dyrt at sende Dem; desuden saae jeg strax at Anmeldelsen af Sand?hill for en stor Deel var et Uddrag af Fortllingen. Jeg har derfor bedt Jette at meddele Dem af samme hvad der kan interessere Dem.–Jeg er vendt hjem fra min Sommer?Jagttour, som var yndig; Familien er nu nsten heelt samlet. Den yderste Stilhed hersker i Literatur og Politik, kort i Alt undtagen i Tivoli?Alhambra?Regionerne. Derfor har jeg intet at skrive om, og uden et Stof kan jeg ikke skrive; det kan derimod min Kone, som jeg derfor indrmmer Restpladsen. Deres

E. Collin.

NB. Jeg har aftaget Convoluter og afrevet overfldigt Papiir af Brevene, men intet lst.

Tak for Deres lange og interessante Brev kjere Andersen, det er jo et hist forunderligt og for os ubegribeligt Skuespil at ville fremstille Christy Lidelse og Dd'ndash; jeg ville ndig see det men det har interesseret mig meget at hre Dem fortlle derom.

Det er egentlig meget smaglst af min gode Mand at sige om mig at jeg forstaaer at skrive uden at have Stof, thi det kan jo egentlig kun Tossehoveder, men jeg skal vise at jeg forstaaer at vlge mit Stof og vil derfor tvert imod almindelige Regler for Brevskrivning tale'ndash;ikke om mig selv'ndash;men om Dem.–Indlagt vil De finde en Udklipning af Dag[b]ladet om Deres Rend[s]borger Besg og saa skulle jeg efter Edvards Opfordring overstte det engelske Athenzeum'ndash;dette er imidlertid for langt men her har De en extract.–Andersen har bragt os en Samling Historier der staae over Alt hvad vi have fra hans Haand'ndash;hans Phantasie, Lune og Flelse er i ingen Henseende formindsket[;] han er, som fr, Konge og Enehersker i hans egen Verden og den danske Prosa Digter har strre Forskellighed end Hawthorn.–Faae Fortllinger have rrt os mere end den Frste som har givet Bogen sit Navn The Sand?Hills of Jutland–Contrasten mellem den rolige sydlige Natur og den vilde haarde Omgivelse hvor den lille Dreng maa kjempe med Lidelse og Sorg, er behandlet med udsgt Fiinhed og Pathos og Fortllingen har i al sin Sorg en saadan Ynde at den derved mister sin Braad–Derefter flger et Uddrag af Historien og tilsidst nogle rosende Linier om Dyndkongens Datter og de vrige Fortllinger'ndash;Anmeldelsen ender med'ndash; Det er lnge siden vi have truffet paa en Bog'ndash;saa frisk, saa eiendomelig, saa fuld af spgefuld phantasie, sand Flelse og reen Moral.

Af et andet Blad er udklippet en Anmeldelse af The Mud Kings daughter, og heri siges at de nordiske nationer synes sregent begavede for de allegoriske Fortllinger og Eventyr og at de i denne Retning indtage en fremragende Plads i litteraturen og blandt disse phantasieriige celebrities staaer Andersen beundringsvrdig'ndash;den rige Mine i hans frugtbare Tanke synes uudtmmelig og alle Fortllingerne i dette Hefte besidde ikke alene en symbolsk Mening, men ere berigede med en saadan Phantasirigdom at de frembyde den mest henrivende Lsning'ndash;

See dette'ndash;kjere Andersen er en fattig Fremstilling af de begeistrede Anmeldelser som ville vre for svre til Forsndelse.–

Og nu lidt om Familien i Hjemmet, Alt er ved det Gamle og Svigerfader er som fr den ene Dag nedtrykt under Vgten af de mange Aar, og taler som om han skulle de strax'ndash;og en anden Dag oplivet og mild og glad. –Ingeborg Drewsen er i disse Dage i Besg hos Bournonvilles i Fredensborg, og jeg har med min Louise vret 8te Dage paa Christinelund hvor Alt var rart og fornieligt'ndash;Jonna fik der Brev fra Dem gjennem Ingemann (antog jeg)–hvad der for mig gjorde Opholdet der saa fredeligt var at Baronessen den Gamle var ved Ems med sine Dttre og Christian Stampe som er paa Nysse men brouilleret med Henrich'ndash;ikke lod sig see paa Christinelund'ndash;den gamle Baron viste sig jevnlig i Haven, men kom kun Eengang op i Stuen hvor han havde det Uheld at lbe lige mod mig, han tiltalte mig venligt og bad mig hilse min Mand og sige ham at hans Viser vare saa fortrffelige at Baggesen og Vessel ikke kunne gjre dem bedre !!!

Jeg har mange Hilsner til Dem fra Jette Pedersen'ndash;det er hende der sender Dem indlagte Udklipninger'ndash;Med Hensyn til Kongens Besg i Sverrig har jeg intet hrt som kunne have nogensomhelst politisk Betydning'ndash;Han og Grevinden ere for Tiden paa Fr og Sild[;] ivrigt er alt stille og den lnge bebudede Ministercrise synes at fordunste'ndash;I Lseverdenen er ogsaa complet Stilhed, den sidste bedrvelige Nyhed er nogle forfrdelige Vers af Ole Bang.

Det har interesseret mig at lse en begestret Anmeldelse af Humboldts Breve samt en stor Deel af disse'ndash;i Fdrelandet'ndash;det er forunderligt nok at disse uforbeholdne og ofte meget haarde Udtalelser ere publicerede medens saamange af de Domfldte endnu ere i Live og jeg kan begribe den uhyre indignation de fremkalde i den Verden som Humboldt saa skaanselslst dmmer ....

–Og hermed Farvel kjere Andersen, jeg lnges meget efter at hre hvorhen De vnder Deres Fod, og glder mig til snart at see et Par Linier fra Dem.

Deres hengivne

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost