Dato: 5. september 1860
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

332 Fra Henriette Collin.

[5. Sept. 1860].

Egentlig veed jeg ikke hvad jeg vil Dem idag kjere Andersen, men jeg synes der er noget naturstridigt i at snde Brev til Dem uden at jeg personlig snder Dem min bedste Hilsen og Forsikkring om at det ville vre deiligt at have Dem hjemme i Vinter, dette er jo intet Raad, men kun et egenkjerligt Udbrud.

I Gaar var Bldel her og fortalte om et Besg som han og hans Familie i Sommer gjorde hos en Prst nord for Limfjorden i en de vild Hedeegn –Een Dag skulde foranstaltes en Lysttur til en Dal som laae 1/4 [Mils] Vei fra Prstegaarden og da de kom derhen begyndte det at sregne saa hele Selskabet maatte tye ind i en Slags Hytte som var bestemt for Qvget, her blev Bldel opfordret til at fortlle en Historie og han fortalte da Dyndkongens Datter og lagde Senen paa selve Stedet'ndash;Brnene vare henrykte og stirrede ud af den lille Laage for om mulig at opfange et Glimt af den unge Pige der red med den christne Prst.–En jydsk Bissekrmmer flygtede ind til dem for Uveiret og var en ligesaa opmrksom Tilhrer som Brnene.–Det maa have vret morsomt nok at see og hre denne Gruppe i de Omgivelser.

De har engang overdraget mig at fortlle om Familien, men denne Gang er der slet Intet der i fjerneste Maade kan kaldes Nyt'ndash;Alt gaaer i sin gamle ensformige Gang som De kjender ligesaa godt som jeg selv.

Det nye Stykke Modstningerne som aabnede Saisonnen'ndash;er efter hvad Aviserne berette af samme Forfatter som 3 Dramer altsaa Ilia Fibiger. Edvard var der og fandt saa mange smukke virkelig poetiske Glimt mellem en stor Deel Ubehjelpsomhed og Mangel paa dramatisk Indsigt'ndash;Veed De at hun boer ude paa sterflled midt i den store fattige Betolkning og opd[r]ager forldrelse Pleiebrn.–Med hendes Sster Mathilde have vi i Sommer ogsaa gjort Bekjendtskab.

Lotte Reimer var her nu og bad mig hilse Dem saa meget.

Farvel kjere Andersen

Deres

Jette C.

[ Paaskrift (8 Linier) af Jette Pedersen ]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost