Dato: 25. august 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

100. Til E. Collin.

Kjbenh 25 August 36.

Kjre Ven!

Fra Fyen skrev jeg Dem et fortroligt Brev til, sagde Dem hvad der laae mig nr og af Livsbetydning paa mit Hjerte, spurgte om De, som min nrmeste Ven, havde Deeltagelse derfor og Deres Svar var: Der er193 jo et heelt Aar endnu til at tale derom! Betyder det maaskee, lad os opstte den Samtale saa lnge som mueligt? Er det Dem mueligt, da glem Secretairen ved Fondet og vr alene Eduard, thi det er alene med ham jeg har at gjre. Det er ikke umuligt at jeg kan komme til at reise igjen, det beroer alene paa at vise Nytten paa een for Autoriteterne fattelig Maade. Hvorledes gjr jeg dette bedst? Mit Reise Stipendium var ikke stort forrige Gang, man ventede af Andre et langt anderledes Resultat, end af mig. Jeg har viist Nytte af Reisen og vil kunne vise mere, naar jeg, kun et Aar, atter maa fortstte den, thi den anden blev ved Mangel paa Penge afbrudt just som jeg havde lrt at reise. Forrige Gang sagde jeg: lad mig komme afsted, De skal see jeg skal vise mig vrdig! det betvivlede man, jeg maatte give Atester paa, at jeg havde Talent, Resten skylder jeg vist Dem og Deres Faders Indflydelse, for Andres Skyld kom jeg paa Reise, nu beder jeg om det for min egen Skyld og vil Gud forunde mig Kraft, da skal jeg endnu tydeligere vise at jeg fortjener det, saa vidt et Menneske kan fortjene en Naade. Jeg maa ud nste Aar! nu har jeg Modtagelighed for Naturen og Menneskene! nu kan jeg have Gavn deraf, udsttes det i flere Aar, da er jeg maaskee et andet Menneske, kan ikke have mere end Fornielsen kun. Nu, medens Improvisatoren, Resultatet af den frste Udflugt, er i Omtale, maa ieblikket gribes, eet endnu modnere Vrk skal jeg da give mit Fdreland, der reise jo dog hundreder, som ikke fortjene det, men kun eengang! svarer Secretairen mig; men da jeg dog har gjort en Undtagelse, maa en Undtagelse ogsaa kunde gjres med mig! Den Fabrikant, som sger og erholder Understttelse af Fondet for at sttes istand til at give sin Virksomhed en hiere194 Fuldendthed, vil man, efter at han har viist et fyldestgjrende Resultat, ikke afslaae naar han nste Gang sger og med rligt Mands Hjerte forudsiger et endnu heldigere Udfald, det vre saa Smr eller 0st at [det] viser sig i. Maa det samme ikke kunde overfres i aandelig Henseende, eller kan Fondets Embedsmnd195 vurdere det Aandelige ringere? Jeg forlanger kun af Vennen at han siger mig den bedste Maade at gaae frem paa, thi jeg vil gjre Alt! maa gjre det! Kan og vil De ikke gaae ind i mine Anskuelser? Skal Deres Taushed antyde dette? Jeg besger Dem snart taler De da ikke til mig om hvad der ligger mig nr, da vil jeg have forstaaet Dem og vort Venskab bliver aligevel ved det gamle.

Deres trofast

hengivne A.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin