Dato: 9. oktober 1860
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

336. Fra E. Collin.

Da jeg idag saae paa Jettes Skrivebord paa de to Portraiter, af Dem og af Garibaldi. (i Forbigaaende bemrkes, at den Sidste har faaet en Ramme til 28 b, medens Deres er til 4U8b ). kom jeg til at tnke paa, at det er dumt af Garibaldi, hvis han ikke, ligesom De, bestemmer sig til ikke at besge Rom i disse Tider; men hvorfor har den Klodrian ikke spurgt mig tilraads. Jeg har dernst fundet mellem nogle gamle Papirer, som Fader har overladt mig, et Brev til ham fra Dem, som jeg dog skal vise Dem, naar De kommer hjem. Det er igrunden stilet imod mig og fremkaldt ved det underlige Forhold, at De var Reisestipendiums?Ansger (for anden Gang) og jeg en temmelig selvbevidst og indflydelsesrig Secretair ved Fonusos (som Kock kaldte den) . Tempora mutantur: jeg er ikke meer indflydelsesrig, men Gudskeelov at jeg kan tilfie: et nos mutamur in illis; thi jeg fler ikke meer noget Savn i den Henseende.

Jeg samler meer og meer paa min Manuscript? og Bogsamling. Den er allerede saa betydelig, at jeg glder mig til at anvende Vinteraftener paa at skrive Katalog. Jeg vilde dog gjerne see, at jeg kunde faae enkelte danske Forfattere saa complette, at jeg ogsaa har de fremmede Oversttelser af dem. Dette bliver vanskeligt, naar man ikke gjr det itide; jeg veed hvor nsten umuligt det er at faae Oversttelserne af Holberg, endog at faae Titlerne paa dem. Vil De efter Evne og Leilighed assistere mig med at samle de enkelte Oversttelser af Deres Skrifter, eller idetmindste notere, hvilke der existere.

Endelig kom der idag d. 8de Brev fra Dem og jeg har derfor kunnet opfylde Delbancos nske at faae Deres Adresse at vide.

At De ikke har vundet i Lotteriet, ligesaa lidt som jeg og andre Bekjendtere, kan jeg med Sikkerhed sige, da Riise ellers nok havde ladet mig det vide .

Jeg kommer nu fra Bing, med hvis Fuldmgtig jeg talte. Intet er kommet hjem, men paa Toldboden ligger en Pakke, og nrmere Underretning er lovet mig. Som et Modstykke til Deres Optagelse i Udlandet skal jeg dog fortlle, at Fuldmgtigen, da jeg nvnte Professor Andersen, sagde: hvad skulde det vre for en Andersen? hvortil jeg med Entrstung svarede: H. C..–Den Mand kjber De da ikke noget hos ....

Dette bliver vel det sidste Brev paa denne Side af Deres Hjemreise. Skulde De denne Gang paa Maxen faae nogen Underretning om de tidligere omtalte Kindergarten; det kan ikke nytte noget, at De sprger Auerbach, som ikke svarte mig. Ikke destomindre vil jeg gjerne, hvis han har Lyst til det, sende ham den til Julen udkommende Oversttelse af Barfszle (ved Mathilde Fibiger); han har i mange Maader fortjent det af mig for de Glder, han har skaffet mig. Og nu lev vel. Alt er forvrigt vel her hjemme.–Jeg skal iaften til Hartmann, og de skaanske Husarofficierer spise hos deres nye Chef, vor allernaadigste Konge.

Deres

d. 9 Oct 1860.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost