Dato: 24. oktober 1860
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

338. Fra E. og Henriette Collin.

Af Deres Brev til Jette seer jeg, at De har havt en Forkjlelse paa fuld skrevne Sider, men at Historien fik en god Ende, da de fik hinanden (vilde Ingeborg sige) det vil sige: da De kom i det Huus, hvor der bliver kjlet rigtig for Dem. Ja, det kan jeg godt gaae ind paa, det er ganske morsomt engang imellem, men man kan let blive forvnt dermed. Derfor er der ogsaa noget betnkeligt ved at paa tage sig Deres sidste Commission: at skaffe en Leilighed til Dem; thi der ere jo ungtelig mange Hensyn at tage. De maa jo nemlig ndvendig have Opvartning og Adgang til Thee og Smrrebrd paa Anfordring. Nrmest ligger altsaa et saakaldet Htl garni. Jeg begav mig da igaar til Hr. Tottenberg (Gottliebs forrige Leilighed paa Kongens Nytorv;). 2 meublerede Vrelser der ville komme Dem paa mindst 40 R. maanedlig. Idag skal forhres hos en Jfr. Uttreiter i Bredgaden, som holder Eftermiddags?Sol. Jeg forudseer, at hele Sagen vil blive vanskelig og at der hrer Held til at finde en Leilighed, som i alle Henseender kan tilfredsstille Dem. Maaskee ndsages vi til at sge gjennem Avisen.

Kjere Andersen Tak for Deres hjertelige rare Brev'ndash;Dersom jeg ikke var saa gammel (jeg blev igaar 47 Aar!) som jeg er'ndash;kunde Deres Ord let friste min slumrende Forfngelighed'ndash;I ethvrt Tilflde takker jeg Dem fordi mine Linier altid finde en venlig og overbrende Modtagelse hos Dem.

Jeg har idag forhrt mig paa 4 forskillige Htel garni's i Bredgade, Gothersgade, Kongensgade og paa Hjrnet af St Ann Plads og Toldbodgaden, det sidste var det bedste og der kan De muligvis faae 2 store og smukke Vrelser for 35 Rd. om Maaneden

Hos en Familie vil De naturligvis kunne faae Vrelser billigere, men hvad saa med Frokost og Aftensmad som De dog i Reglen nyder hjemme? og naar De en Dag fler Dem ilde og vil blive hjemme?–Maaskee kunde ogsaa dette lade sig finde i en Familie, men det vil falde vanskeligt, da det jo kun er for Vintren og De altid som Trfugl forsvinder om Foraaret.–Naar De nu kommer hjem, har jeg tnkt mig at De skulle tage logis i det omtalte Htel paa Hjrnet af Toldbodgaden og see hvad De synes om det'ndash;og derfra see Dem om efter noget'ndash;muligvis bedre'ndash;Vil De saa lade mig vide naar De kommer, saa skal jeg forud bestille Deres logis og i enhvr Henseende staae Dem bi efter fattig Leilighed.

Vi glde os Alle til at see Dem kjere Andersen, og jeg haaber til Gud at De vil finde Alt uforandret'ndash;Linds ere nu flyttede ind i deres nye Leilighed og nyder med Glde Nrheden med Amaliegade. Hos Drewsens have de det Godt, kun er Pauline i Christiania endnu sengeliggende efter Barselseng for 9 Uger siden, Snnerne ere som sdvanlig, temmelig uberegnelige, snart Solskin og snart Tordenluft!–Jonas har nu bestemt sig for Naturvidenskab for Livet og jeg er meget glad derfor, da jeg havde megen Angst for Landmandsvsenet.–han er nu i hi Grad opfyldt af sit Studium og omgaaes mest med Snegle, Snoge dde Katte og levende Rotter!–Han vnder Vrangen ud af Alt hvad der kommer i hans Nrhed og stter Mikroskopet derover!

Edvard sidder paa den anden Side af Bordet og udstder smaa indignerte Lyd over at jeg saaledes lader min Pen lbe, for Huusfredens Skyld maa jeg altsaa holde op.–De har vel hrt den ligesaa ubegribelige som uhyggelige Begivenhed at Grev Leon Moltke hvede sin Forlovelse med Frken Vanda Zarthmann, Dagen fr Bryllupet, da alle Gjesterne samt Prsten vare forsamlede paa Holsteinborg.–Jeg haaber snart at hre Deres Betragtninger over logis Sprgsmaalet.–Lev vel kjere Andersen Brnene hilse

Deres

Jette C.

Jeg antager det nu for afgjort, at det endelige Valg af Bopl frst skeer naar De er her.

Endelig har jeg faaet de 2 Hanfstngelske Photographier fra Bing. I mit Huus gjre de ikke megen Lykke, dog har det ene, som nrmest er i Profil, endeel godt; kun er Minen overfldigt udfordrende. Ere disse to Portraiter ikke Deres Eiendom? Eller skulle de betales? Det er tidsnok at besvare naar De kommer hjem; saa kan vi ogsaa see ved Conference, hvad der ligner Dem bedst for Tiden.

Jeg kunde anbringe 1000 R. af Deres Penge til 5 % ved Udlaan til en flleds Bekjendt, som er sikker nok. Vil De ikke indlade Dem herpaa eller vil De overlade det til mig?

Deres

E. Collin.

Nu venter jeg Dem snart. Min Compliment til Frue Serre, men bemrk, at det ikke er fra Excellencen.

24 October 1860.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost