H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Henriette Oline Collin, f. Thyberg til H.C. Andersen 12. november 1860

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 12. november 1860
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

344. Fra Henriette Collin.

Kjøbh den 12te Novb [1860].

Det er rart at vide Dem saa nær kjere Andersen og det var mig en fornøielig Overraskelse at see Deres Brev dateret Basnæs den 11'ndash;da jeg neppe troede at De kunne have reist saa hurtigt gjennem Tyskland hvor De har saa mange Venner'ndash;Deres Stemning i Odense kan jeg godt forstaae, det var jo blevet Anderledens hvis Deres Komme havde været forud anmeldt og hvad Æreportene herhjemme angaaer saa veed De nok at de altid staae færdige, byggede af Deres Venners Hjertestraae og om ad Usynlige dog solidere end de mange synlige der bydes Dem »Ins Fremde«–Alt er uforandret i Hjemmet og De vil med Guds Hjelp finde det saaledes naar De kommer.–Med Hensyn til logis saa skal jeg gjøre som De ønsker og sætte det i Avisen, men De svarer mig intet paa mine ret praktiske Bemærkninger med Hensyn til Deres Forplaning og jeg finder det aldeles nødvendig at De boer et Sted hvor De kan faae Alt hvad De ønsker med Undtagelse af Middagsmad, og dette findes vanskeligt i en Families ligesom en Familie nødig leier Værelser ud paa saa kort Tid da De dog til Foraaret atter reiser ud.–Alt dette kan vi tale om og jeg har adskillige Forslag at gjøre Dem i den Retning'ndash;I Hotel garni i Bredgade koster 3 Værelser paa 1ste Sal 50 a 60 om Maaneden! og det er jo forfærdeligt'ndash;Ved siden af os er en næt møbleret 1ste Sal paa 3 Værelser til 30 om Maaneden og der kan De ogsaa faae Alt'ndash;men det er uvist om den bliver ledig til Decbr og saa er det mod Nord'ndash;

Mit Raad er nu kjere Andersen[,] flyt ind paa Hjørnet af Garnisonspladsen og Toldbodgaden'ndash;hvad det koster for en kort Tid er jo ligegyldigt'ndash;men lad mig vide om jeg skal bestille Værelse til Dem der, eller hvis det er optaget'ndash;hvor da?–Naar De saa er hjemmesaa gaaer vi paa Opdagelser og lægger Planer og saa faaer De nok et godt og hyggeligt Hjem'ndash;En fornuftig Sparsomlighed er jo altid rigtig'ndash;men'ndash;naa ja det kan vænte til De kommer'ndash;Jeg er jo ikke betænkt i Testamentet, saa jeg veed ikke hvorfor jeg skulle tilraade saamegen Hensyn?Tagen til Pungen, de smaae Ordener som jeg saavist haaber skulle tilfalde mig, kan vel nok bevares.–

Edvard er i Aften ude hos Fru Heiberg for at hjelpe hende noget med Ordningen af Heibergs Bøger og Papirer, der skal være mange interessante Ting.–Man siger at Fru H i Slutningen af denne Maaned vil optræde som Marie Stuart[.] Jeg kan ikke ret tænke mig om Stykket i vor Tid kan glæde og tiltale Publicum'ndash;troer De? Jonna er for Tiden i Byen, hun har det godt og beder Dem hilse lige som hele Slægten.–Og hermed Gud befalet kjere Andersen, jeg glæder mig meget til atter at see Dem og vil De i vort oprigtige og uforandrede Venskab tage Erstatning for Sydens Varrne og Herlighed, saa veed De at De altid finder i den hos Edvard og hos Deres

hengivne

Jette C.

Min Hilsen til Deres elskværdige Vertinde'ndash;

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost