Dato: 18. oktober 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 18 Oct 36

Til Henriette Hanck!

Jeg begriber virkeligt ikke hvorledes De har faaet Tid at skrive et saa langt og interessant Brev, som det De, til min overvttes Glde, skrev til mig - i Tankerne - da Deres Fader reiste. Det aandige Epistel, som jeg i en Art Sonambolisme har lst, henrev mig ganske og jeg siger endnu engang, min dybeste, gjennemflte Tak. Nu tr jeg vel ikke saa snart haabe et lignende Brev, ei engang et simplere, skrevet med Blk og Pen? Dog dette sidste udbeder jeg mig, alene som en Straf fordi jeg sender et skrevet Epistel og ikke eet aandigt, i selve Formen, som Deres. Fru Lesse har vel fortalt Dem om min ny Roman, for hvert Kapittel frem, siger hun, dette er dog det Bedste! Navnet bliver rimeligviis: Graat i Graat i 3 Dele. Gjr den mig ikke uddelig, saa bliver jeg det heller ikke, og maaskee er dette ikke saa galt, som man troer. Deres Fader har et Par Gange gldet mig med Vesit, men sdvanlig mens jeg stod med een Fod i Seng, saa der har seet lidt chaotisk ud i Vrelserne, men det gjr der ikke op ad Dagen, troe ham derfor ikke om han bagtaler min Lejlighed. Kan det more Dem skal jeg nvne Dem Personerne, som trde frem i frste Deel af Romanen, saa kan De, som sidst, sammenstte et Billede af dette chinesiske Trspil. Skrderen og hans Kone Maria, Snnen Christian (opkaldt af Kaja Plum) Jden og hans Datterdatter Naomi; alle disse kjende De af de frste tre Kapitler, nu kommer en Skakkerjde Joel. Marias frste Beiler; Bonden i rebk; dennes Sn Niels. Gudfaderen, som vist er een af de bedst tegnede Skyggepartier. Luzie, (Elskerinde er hun som Naomi), Krigsraaden og Skipperen Peter Vik, vil nok more Deres Papa. En tydskladende Gouvernante, som bestemt er meget god. En klog Kone fra Qvrndrup og en Dame fra Kjbenhavn, som har det Navn Steffen?Kareet. Det er et af en Hovedstads ulykkelige Dyndbilleder, som her gjr en rystende tragisk Virkning, man glemmer Stedet jeg vover at fre mine Lserinder hen og de fle kun det Tragiske i Situationen. De seer at det Alle ere simple Folk! Anden Deel derimod frer dem ind til saakaldte hiere Folk, en Greve faaer de, som maaskee er noget beslgtet med Digteren selv. - Hils Frknerne Plum, jeg tnker ret ofte paa dem! Hvorledes lever Frken Schleppegrels og Knudsens? Hils i Gaderne og tnk med Familien paa Deres broderlige

Digter.

"Graat i Graat" er vist nok det meest alvorlige jeg har skabt.

.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus