Theodor Rehbenitz, maler

  • Fdt: 1791
  • Dd: 1861
  • Hjemland: Tyskland